Mark James  LLM, DPA, DCA

Prif Weithredwr,

Chief Executive,

Neuadd y Sir, Caerfyrddin.  SA31 1JP

County Hall, Carmarthen.  SA31 1JP

 

 

 

 

Dydd Mawrth, 6 Tachwedd 2018

 

 

At:  holl aelodau’r Pwyllgor Safonau

 

 

YR WYF DRWY HYN YN EICH GALW I FYNYCHU CYFARFOD O’R Pwyllgor Safonau A GYNHELIR YN siambr, neuadd y sir, caerfyrddin AM 10.00 am, Dydd Llun, 12fed Tachwedd, 2018 ER MWYN CYFLAWNI’R MATERION A AMLINELLIR AR YR AGENDA ATODEDIG.

 

 

 

Mark James DYB

PRIF WEITHREDWR

 AILGYLCHWCH OS GWELWCH YN DDA

Swyddog Democrataidd:

Michelle Evans-Thomas

Ffôn (llinell uniongyrchol):

01267 224470

E-bost:

MEEvansThomas@sirgar.gov.uk

Cyf:

AD016-001

 

 


 

PWYLLGOR SAFONAU

AELODAETH:
9 AELOD

 

 

Aelodau Annibynnol (5)

 

 

1.

Mrs Mary Dodd

Is-Cadeirydd y Pwyllgor

2.

Mrs Daphne Evans

 

3.

Mrs Julie James

 

4.

Mr M. Andre Morgan

Cadeirydd y Pwyllgor

5.

Mr Alun Williams

 

 

 

Aelod Pwyllgor Cymunedol (1)

 

1.

Cynghorydd Tref Philip Rogers

 

 

Aelodau Etholedig y Cyngor Sir (3)

 

1.

Y Cynghorydd Jeanette Gilasbey

2.

Y Cynghorydd Andre McPherson

3.

Y Cynghorydd Gareth Thomas

 


 

AGENDA

 

<AI1>

1.        YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

 

</AI1>

<AI2>

2.        DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL.

 

</AI2>

<AI3>

3.        CAIS AM OLLYNGIAD GAN Y CYNGHORWYR CEFIN CAMPBELL GARETH THOMAS, JEAN LEWIS, KEN HOWELL, TYSSUL EVANS, MANSEL CHARLES, EIRWYN WILLIAMS, ANN DAVIES AC ARWEL DAVIES

5 - 14

</AI3>

<AI4>

4.        UNRHYW FATER ARALL Y GALL Y CADEIRYDD OHERWYDD AMGYLCHIADAU ARBENNIG, BENDERFYNU EI YSTYRIED YN FATER BRYS YN UNOL AG ADRAN 100B(4)(B) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972

 

</AI4>

<TRAILER_SECTION>

 

</TRAILER_SECTION>

 

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

 

 

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>