Wendy Walters

Prif Weithredwr,

Chief Executive,

Neuadd y Sir, Caerfyrddin.  SA31 1JP

County Hall, Carmarthen.  SA31 1JP

 

 

 

 

 

Dydd Mawrth, 25 Mehefin 2019

 

 

At:  holl aelodau’r Pwyllgor Craffu Cymunedau

 

 

YR WYF DRWY HYN YN EICH GALW I FYNYCHU CYFARFOD O’R Pwyllgor Craffu Cymunedau SYDD I’W GYNNAL YN Y Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin- Neuadd Y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JP.AM 10.00 yb AR Dydd Mawrth, 2ail Gorffennaf, 2019 ER MWYN CYFLAWNI’R MATERION A AMLINELLIR AR YR AGENDA ATODEDIG.

 

 

 

 

Wendy Walters

 

PRIF WEITHREDWR

 

 

 

AILGYLCHWCH OS GWELWCH YN DDA

 

Swyddog Democrataidd:

Kevin J Thomas

Ffôn (Llinell Uniongyrchol):

01267 224027

E-bost:

KJThomas@sirgar.gov.uk

Cyf:

AD016-001

 

 

 

PWYLLGOR CRAFFU CYMUNEDAU

13 AELOD

 

 

 

GRŴP PLAID CYMRU – 6 AELOD

 

 

 

1.

Cynghorydd

Ann Davies

2.

Cynghorydd

Handel Davies

3.

Cynghorydd

Jeanette Gilasbey

4.

Cynghorydd

Betsan Jones

5.

Cynghorydd

Gareth Thomas (Is-Gadeirydd)

6.

Cynghorydd

Aled Vaughan Owen

 

 

 

GRŴP LLAFUR – 4 AELOD

 

 

 

1.

Cynghorydd

Fozia Akhtar

2.

Cynghorydd

Colin Evans

3.

Cynghorydd

Rob Evans

4.

Cynghorydd

Shirley Matthews

 

 

 

 

 

 

GRŴP ANNIBYNNOL – 3 AELOD

 

 

 

1.

Cynghorydd

Anthony Davies

2.

Cynghorydd

Irfon Jones

3.

Cynghorydd

Hugh Shepardson

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

AGENDA 

 

<AI1>

1.        PENODI CADEIRYDD AM Y FLWYDDYN DDINESIG 2019/20

 

</AI1>

<AI2>

2.        YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

 

</AI2>

<AI3>

3.        DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL GAN GYNNWYS UNRHYW CHWIPIAU PLEIDIAU A RODDIR MEWN YMATEB I UNRHYW EITEM AR YR AGENDA

 

</AI3>

<AI4>

4.        CWESTIYNAU GAN Y CYHOEDD (NID OEDD DIM WEDI DOD I LAW)

 

</AI4>

<AI5>

5.        ADEILADU MWY O DAI CYNGOR - EIN HUCHELGAIS A'N CYNLLUN GWEITHREDU

5 - 38

</AI5>

<AI6>

6.        ADRODDIAD BLYNYDDOL DRAFFT CYNGOR SIR CAERFYRDDIN AR GYFER 2018/19

39 - 138

</AI6>

<AI7>

7.        EGLURHAD AM BEIDIO Â CHYFLWYNO ADRODDIAD CRAFFU

139 - 140

</AI7>

<AI8>

8.        EITEMAU AR GYFER Y DYFODOL

141 - 142

</AI8>

<AI9>

9.        LLOFNODI YN COFNOD CYWIR COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR 9FED MAI, 2019

143 - 148

</AI9>

<TRAILER_SECTION>

 

 

</TRAILER_SECTION>

 

 

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

 

 

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>