Pwyllgor Craffu Cymunedau

 

Dydd Iau, 9 Mai 2019

 

YN BRESENNOL: Y Cynghorydd F. Akhtar (Cadeirydd)

 

Y Cynghorwyr:

F. Akhtar, C.A. Davies, W.R.A. Davies, T.A.J. Davies (In place of H.B. Shepardson), H.L. Davies, D.C. Evans, R.E. Evans, S.J.G. Gilasbey, B.W. Jones, H.I. Jones, G.B. Thomas and A.Vaughan Owen

 

Hefyd yn bresennol:

Y Cynghorwyr P. Hughes-Griffiths, Aelod y Bwrdd Gweithredol dros Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

 

Yr oedd y swyddogion canlynol yn gwasanaethu yn y cyfarfod:

J. Morgan, Pennaeth Cartrefi a Chymunedau Mwy Diogel

H. Morgan, Rhelowr Datblygu Economaidd

S. Walters, Rheolwr Datblygu Economaidd

I. Llewelyn, Executive Board Support Manager

R. Stradling, Business & Projects Manager

R James, Swyddog Cynllunio Perfformiad a Busnes

K. Thomas, Swyddog Gwasanaethau Democrataidd

 

Siambr a Rhag-Ystafell, - 3 Heol Spilman, Caerfyrddin. SA31 1LE - 10.00  - 11.05 yb

 

<AI1>

1.            PENODI CADEIRYDD AM WEDDILL Y FLWYDDYN DDINESIG 2018/19.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL benodi'r Cynghorydd F. Akhtar yn Gadeirydd y Pwyllgor ar gyfer gweddill blwyddyn y cyngor 2018/2019.

 

</AI1>

<AI2>

2.            DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL GAN GYNNWYS UNRHYW CHWIP A NODWYD MEWN PERTHYNAS AG UNRHYW EITEM AR YR AGENDA

 

Ni chafwyd dim datganiadau ynghylch chwip waharddedig.

 

Cafwyd y datganiadau canlynol o fuddiant:-

 

Y Cynghorydd

Rhif y Cofnod

Math o Fuddiant

J. Gilasbey

 

Amgueddfa Ddiwydiannol Cydweli - Caniatawyd gollyngiad gan y Pwyllgor Safonau iddi siarad ond nid pleidleisio

Ann Davies

5 – Strategaeth Gorfforaethol  2018-23 - Diweddariad Mehefin 2019

Amcan Llesiant 7 - Landlord Preifat

G. Thomas

5 – Strategaeth Gorfforaethol  2018-23 - Diweddariad Mehefin 2019

Amcan Llesiant 7 - Perchennog ar dŷ gwag

Arwel Davies

5 – Strategaeth Gorfforaethol  2018-23 - Diweddariad Mehefin 2019

Ymddiriedolwr Ymddiriedaeth Letitia Cornwallis

Ann Davies

6 – Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig Sir Gaerfyrddin 2018-2033 – Fersiwn Drafft o'r Strategaeth Cyn-adneuo a Ffefrir

Wedi cyflwyno safle i'w gynnwys yn y cynllun diwygiedig

G. Thomas

6 – Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig Sir Gaerfyrddin 2018-2033 – Fersiwn Drafft o'r Strategaeth Cyn-adneuo a Ffefrir

Mae aelodau'r teulu wedi cyflwyno safle i'w gynnwys yn y cynllun diwygiedig ac wedi cyflwyno sylwadau ysgrifenedig

A Vaughan Owen

6 – Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig Sir Gaerfyrddin 2018-2033 – Fersiwn Drafft o'r Strategaeth Cyn-adneuo a Ffefrir

Mae perthynas wedi cyflwyno safle i'w gynnwys yn y cynllun diwygiedig

 

 

 

</AI2>

<AI3>

3.            YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

 

Cafwyd ymddiheuriad am absenoldeb gan y Cynghorydd H. Shepardson.

 

</AI3>

<AI4>

4.            CWESTIYNAU GAN Y CYHOEDD (NID OEDD DIM WEDI DOD I LAW)

 

Nid oedd cwestiynau gan y cyhoedd wedi dod i law.

 

</AI4>

<AI5>

5.            STRATEGAETH GORFFORAETHOL 2018-23 - DIWEDDARIAD DRAFFT MEHEFIN 2019

 

(NODER: Roedd y Cynghorwyr Ann Davies, Arwel Davies a Gareth Thomas eisoes wedi datgan buddiant yn yr eitem hon yn gynharach

 

 Derbyniodd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf am y Strategaeth Gorfforaethol 2018-23 - Diweddariad Drafft Mehefin 2019 mewn perthynas â'r Cynlluniau Cyflawni Llesiant canlynol a oedd yn perthyn i'w gylch gwaith:-

 

·         Amcan Llesiant 2. - Helpu plant i ddilyn ffyrdd iach o fyw

·         Amcan Llesiant 6 – Creu mwy o swyddi a thwf ledled y sir;

·         Amcan Llesiant 7 – Cynyddu faint o dai rhent a thai fforddiadwy sydd ar gael;

·         Amcan Llesiant 8 – Helpu pobl i fyw bywydau iach (mynd i'r afael ag ymddygiad peryglus a gordewdra;

·         Amcan Llesiant 14 – Hyrwyddo'r iaith Gymraeg a diwylliant Cymru

 

Codwyd y cwestiynau/sylwadau canlynol wrth drafod yr adroddiad:-

 

·         Cyfeiriwyd at Amcan Llesiant 2 ac at y modd yr oedd y Cyngor yn bwriadu gweithio gyda Chynghorau Tref a Chymuned i fuddsoddi mewn uwchraddio cyfleusterau hamdden lleol.

 

Dywedodd y Rheolwr Busnes a Phrosiectau y byddai hyn yn cael ei wneud gan swyddogion sy'n rhoi cyngor a chymorth i'r awdurdodau hynny ar sut i hyrwyddo gweithgareddau yn eu parciau a helpu i wneud y defnydd gorau o'u cyfleusterau. Gallai hynny hefyd gynnwys cyfeirio at wahanol ffynonellau grant a rhoi cymorth i gyflwyno ceisiadau am grant.

 

·         Gofynnwyd am eglurhad ynghylch sut y byddai'r Cyngor yn adolygu ac yn gweithredu gwell llwybr o ran darpariaeth nofio er mwyn galluogi cyfranogwyr i gyrraedd eu potensial llawn (mae Amcan Llesiant 2 yn cyfeirio at hyn).

 

Dywedwyd wrth y Pwyllgor y byddai elfen o ailstrwythuro yn yr Is-adran Hamdden, gan gynnwys cyflogi staff ychwanegol i addysgu nofio, gyda'r nod yn y pendraw o gael pob plentyn i nofio.

 

Cyfeiriwyd at y gost i ysgolion o gymryd rhan mewn gwersi nofio ac i gais blaenorol y Pwyllgor i'r Cyfarwyddwr Addysg a Phlant i ariannu'r cyfraniad hwnnw o £150k ar ran ysgolion at y diben hwnnw (Mae cofnod 7 o'r cyfarfod a gynhaliwyd ar 28 Mawrth yn cyfeirio at hyn). Er bod y Pwyllgor yn cydnabod ymateb y Cyfarwyddwr i'r cais hwnnw a'r rhesymau pam nad oedd mewn sefyllfa i gytuno â hynny, teimlwyd, o ystyried pa mor bwysig oedd hi i blant allu nofio, y dylid gofyn i'r Bwrdd Gweithredol ailystyried ariannu'r costau hyn.

 

Atgoffwyd y Pwyllgor, er bod cost y gwersi nofio am ddim i ysgolion, roedd y gost ei hun yn ymwneud â darparu cludiant yn unig.

 

·         Mewn ymateb i gwestiwn ar Amcan Llesiant 7 ar ailddefnyddio tai gwag, cadarnhaodd y Pennaeth Cartrefi a Chymunedau Mwy Diogel, er bod gan y Cyngor bwerau cyfreithiol i ddweud wrth berchenogion am adnewyddu'r eiddo hynny, a oedd yn golygu proses gyfreithiol hirfaith, y cam cyntaf fyddai trafod â'r perchenogion i uwchraddio eu heiddo yn wirfoddol, ac amcangyfrifir bod 2,500 o'r rhain yn y sir.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL:-

 

5.1

Bod Strategaeth Gorfforaethol 2018-23 – Diweddariad Drafft Mehefin 2019 yn cael ei derbyn;

5.2

Gofyn i'r Bwrdd Gweithredol ystyried talu'r gost a amcangyfrifir yn £150k y mae'n rhaid i ysgolion cynradd ei thalu er mwyn darparu gwersi nofio fel rhan o gwricwlwm Cyfnod Allweddol 2

 

 

 

</AI5>

<AI6>

6.            CYNLLUN DATBLYGU LLEOL DIWYGIEDIG SIR GAERFYRDDIN 2018 - 2033 FERSIWN DDRAFFT O'R STRATEGAETH CYN-ADNEUO A FFEFRIR

 

(NODER:

1.    Gan fod y Cynghorydd G.B. Thomas wedi datgan buddiant yn yr eitem hon eisoes, nid oedd yn bresennol yn y cyfarfod yn ystod ystyriaeth o'r eitem gan y Pwyllgor;

2.    roedd y Cynghorwyr A. Davies ac A.Vaughan Owen wedi datgan buddiant yn yr eitem hon yn gynharach).

 

Bu'r Pwyllgor yn ystyried adroddiad ar Fersiwn Ddrafft o'r Strategaeth Cyn-adneuo a Ffefrir ar Gynllun Datblygu Lleol Diwygiedig Sir Gaerfyrddin 2018-2033 a luniwyd mewn ymateb i benderfyniad y Cyngor ar 10 Ionawr, 2018 i ddechrau ar y gwaith o baratoi cynllun diwygiedig a oedd yn cynrychioli carreg filltir bwysig i’r Cyngor o ran cyflawni ei gyfrifoldebau statudol i baratoi cynllun cyfredol ar gyfer y Sir (ac eithrio'r ardal sy'n dod o fewn awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog)

 

Nodwyd bod yr adroddiad yn cynnwys 344 o sylwadau a ddaeth i law mewn ymateb i'r ymarfer ymgynghori â'r cyhoedd a gynhaliwyd rhwng 12 Rhagfyr 2018 a 8 Chwefror 2019. Roedd y sylwadau hynny, ynghyd ag ymatebion ac argymhellion y swyddogion a chefndir y strategaeth a ffefrir, wedi’u cynnwys yn yr atodiadau canlynol i'r adroddiad:-

 

 

Nodwyd bod yr adroddiad wedi'i gymeradwyo gan y Bwrdd Gweithredol yn ei gyfarfod ar 7 Mai a byddai'r Cyngor yn ei ystyried ar gyfer ei fabwysiadu'n ffurfiol ar 15 Mai, 2019.

 

Codwyd y cwestiynau/materion canlynol ar yr adroddiad:-

 

·         Cadarnhaodd y Rheolwr Blaengynllunio, mewn ymateb i gwestiwn ar gynnwys darpar safleoedd yn y CDLl diwygiedig, y byddai'n rhaid unrhyw unigolyn neu sefydliad, gan gynnwys y Cyngor Sir, sy'n dymuno cynnwys darn o dir, ei gyflwyno i'r Cyngor cyn diwedd Awst, 2018. Roedd cyfanswm o 926 o safleoedd wedi'u cyflwyno erbyn y dyddiad hwnnw ac roedd tua 4,000 o ymatebion wedi'u derbyn yn dilyn yr ymgynghoriad cyhoeddus. Ar hyn o bryd, roedd yr adran yn dadansoddi pob un o'r 926 o safleoedd er mwyn asesu eu priodoldeb ac roedd disgwyl y byddai'r broses honno'n cael ei chwblhau erbyn diwedd haf 2019. Yn dilyn yr asesiad hwnnw, pe bai'n dod i'r amlwg bod safle yn anaddas, neu'n mynd yn groes i Strategaeth y Cynllun neu bolisi cenedlaethol, ni fyddai'n cael ei ystyried yn briodol i'w gynnwys yn y Cynllun Adneuo.

·         Mewn ymateb i gwestiwn ynghylch yr arfer o ran 'bancio tir ', dywedwyd wrth y Pwyllgor bod dros 10,000 o unedau heb eu cwblhau ar hyn o bryd yn Sir Gaerfyrddin, gyda chanran uchel o'r rhain heb ddynodi eu bwriad ar gyfer y safle. Fel rhan o'r broses yn ymwneud ag adolygu'r Cynllun Datblygu Lleol presennol byddai'r safleoedd yn cael eu herio o ran eu cynnwys yn y dyfodol ac os bernir na fyddent yn debygol o gyflwyno'r safleoedd ar gyfer eu datblygu neu'u bod yn anaddas, ni fyddai safleoedd o'r fath yn cael eu cynnwys na'u dyrannu eto yn y Cynllun Datblygu Lleol diwygiedig.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL ARGYMELL I'R BWRDD GWEITHREDOL BOD:

 

6.1

 bod y sylwadau a ddaeth i law o ran y Fersiwn Ddrafft o'r Strategaeth Cyn-adneuo a Ffefrir  yn cael eu nodi a bod yr argymhellion yn cael eu cadarnhau

6.2

bod y sylwadau ddaeth i law o ran yr Arfarniad Cynaliadwyedd/Adroddiad Cychwynnol yr Asesiad Amgylcheddol Strategol, Adroddiad Sgrinio'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd ac Adroddiad Adolygu'r Cynllun Datblygu Lleol yn cael eu nodi a’r argymhellion yn cael eu cadarnhau

6.3

Rhoi awdurdod dirprwyedig i swyddogion gyflawni'r canlynol:-

·            newid y Strategaeth a Ffefrir yng ngoleuni'r argymhellion sy'n deillio o'r prosesau uchod a'r dystiolaeth sy'n rhan o baratoi'r Fersiwn Adneuol o'r Cynllun Datblygu Lleol;

·            gwneud addasiadau teipograffyddol neu ffeithiol ansylweddol yn ôl yr angen, i wella eglurder a chywirdeb y Fersiwn Drafft y Strategaeth a Ffefrir.

 

 

</AI6>

<AI7>

7.            DIWEDDARIAD GWEITHREDU CRAFFU

 

Cafodd y Pwyllgor adroddiad a nodai'r hyn a wnaed mewn perthynas â'r ceisiadau neu atgyfeiriadau a oedd wedi deillio o gyfarfodydd blaenorol.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL dderbyn yr adroddiad.

 

</AI7>

<AI8>

8.            BLAENRAGLEN WAITH Y PWYLLGOR CRAFFU CYMUNEDAU AR GYFER 2019/20

 

Bu'r Pwyllgor, yn unol ag Erthygl 6.2 o Gyfansoddiad y Cyngor, yn ystyried ei Flaenraglen Waith ddrafft ar gyfer 2019/20 a oedd yn nodi manylion materion ac adroddiadau i'w hystyried yn ystod y blwyddyn y cyngor.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL gymeradwyo Blaenraglen Waith drafft 2019/20.

 

</AI8>

<AI9>

9.            EITEMAU AR GYFER Y DYFODOL

 

Cafodd y Pwyllgor restr o'r eitemau a fyddai'n cael eu hystyried yn ei gyfarfod nesaf ar 2 Gorffennaf 2019.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL dderbyn y rhestr o'r eitemau i'w hystyried yn y cyfarfod nesaf o'r Pwyllgor ar 2 Gorffennaf 2019.

 

</AI9>

<AI10>

10.         LLOFNODI YN COFNOD CYWIR COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR 28AIN MAWRTH 2019

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL lofnodi cofnodion cyfarfod y Pwyllgor oedd wedi ei gynnal ar 28 Mawrth 2019 gan eu bod yn gywir.

 

</AI10>

<TRAILER_SECTION>

 

 

 

 

 

________________________                                          __________________

CADEIRYDD                                                                                    DYDDIAD

 

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

 

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

 

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

 

FIELD_SUMMARY

 

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

 

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>