Mark James  LLM, DPA, DCA

Prif Weithredwr,

Chief Executive,

Neuadd y Sir, Caerfyrddin.  SA31 1JP

County Hall, Carmarthen.  SA31 1JP

 

 

 

 

Dydd Gwener, 2 Tachwedd 2018

 

 

AT:  YR AELOD O’R BWRDD GWEITHREDOL DROS ARWEINYDD

 

 

YR WYF DRWY HYN YN EICH GALW I FYNYCHU CYFARFOD O’R Cyfarfod Penderfyniadau Arweinydd y Cyngor A GYNHELIR YN Y SWYDDFA'R ARWEINYDD, NEUADD Y SIR,

CAERFYRDDIN, AM 3.30 pm, AR Dydd Iau, 8fed Tachwedd, 2018 ER MWYN CYFLAWNI’R MATERION A AMLINELLIR AR YR AGENDA ATODEDIG.

 

 

Mark James DYB

PRIF WEITHREDWR

 

 AILGYLCHWCH OS GWELWCH YN DDA

Swyddog Democrataidd:

Martin S. Davies

Ffôn (llinell uniongyrchol):

01267 224059

E-bost:

MSDavies@sirgar.gov.uk

Cyf:

AD016-001

 

 

 

 


 

 

 

 

A G E N D A 

 

<AI1>

  1. DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL.

 

 

</AI1>

<AI2>

  1. LLOFNODI FEL COFNOD CYWIR COFNOD PENDERFYNIADAU'R CYFARFOD A GYNHALIWYD AR Y 30AIN HYDREF 2018.

 

3 - 4

</AI2>

<AI3>

  1. CYMORTH ARIANNOL O'R CRONFEYDD GRANTIAU CANLYNOL: GRONFA CYLLID A DARGEDIR  A'R  CRONFA'R DEGWM

 

5 - 28

</AI3>

<AI4>

  1. ADRODDIADAU NAD YDYNT I'W CYHOEDDI.

 

 

 

WEDI YSTYRIED HOLL AMGYLCHIADAU'R ACHOS AC WEDI YNNAL PRAWF BUDD Y CYHOEDD GALL YR AELOD O'R BWRDD WEITHREDOL FARNU NAD YW'R EITEM CANLYNOL I'W GYHOEDDI AM EI FOD YN CYNNWYS GWYBODAETH EITHRIEDIG FEL Y'I DIFFINNIR YM MHARAGRAFF 14 O RAN 4 O ATODLEN 12A I DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972, FEL Y'I NEWIDIWYD GAN ORCHYMYN LLYWODRAETH LEOL (MYNEDIAD AT WYBODAETH) (AMRYWIO) (CYMRU) 2007.

 

 

</AI4>

<AI5>

  1. CRONFA LIFOGYDD BUSNESAU SIR GAERFYRDDIN

 

29 - 54

</AI5>

<TRAILER_SECTION>

 

 

</TRAILER_SECTION>

 

 

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

 

 

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

 

Sylwer: - Nid oes hawl gan y wasg a'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod. Bydd y cofnod penderfyniad yn cael ei gyhoeddi fel arfer o fewn 3 diwrnod gwaith.