Cydbwyllgor Bargen Dinas-Ranbarth Bae Abertawe

Uned Gwasanaethau Democrataidd

Adran y Prif Weithredwr

Cyngor Sir Gar

Neuadd y Sir

Caerfyrddin SA31 1JP.

 

 

 

Dydd Gwener, 22 Mawrth 2019

 

 

At:  holl aelodau’r Cyd-Bwyllgor Dinas-Ranbarth Bae Abertawe

 

 

 

 

YR WYF DRWY HYN YN EICH GALW I FYNYCHU CYFARFOD O’R Cyd-Bwyllgor Dinas-Ranbarth Bae Abertawe A GYNHELIR YN Democratic Services Committee Room, - County Hall, Carmarthen. SA31 1JP. AM 11.00 yb, Dydd Iau, 28ain Mawrth, 2019 ER MWYN CYFLAWNI'R MATERION A AMLINELLIR AR YR AGENDA SYDD YNGHLWM

 

 

 

 

Mark James

PRIF WEITHREDWR

CYNGOR SIR GAR

Swyddog Democrataidd:

Gaynor Morgan

Ffôn (llinell uniongyrchol):

01267 224026

E-bost:

GMorgan@sirgar.gov.uk

 

 


CYDBWYLLGOR DINAS-RANBARTH BAE ABERTAWE

 (Arweinwyr y 4  Awdurdod lleol a 5 Aelod Cyfetholedig)

 

 

CYNGOR SIR GAR

CYNGHORYDD

EMLYN DOLE

 

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL CASTELL-NEDD PORT TALBOT

CYNGHORYDD

ROB JONES

 

DINAS A SIR ABERTAWE

CYNGHORYDD

ROB STEWART

 

CYNGOR SIR BENFRO  

 CYNGHORYDD

DAVID SIMPSON

 

AELODAU CYFETHOLEDIG (Heb Bleidlais)

(Cyfnod 5 mlynedd 31ain Awst 2018 – 30ain Awst 2023)

Yr Athro Medwin Hughes

Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

 

Yr Athro Andrew Davies

Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg

 

Yr Athro Iwan Davies*

 

Prif Ysgol Abertawe

 

Judith Hardisty*

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

 

Edward Tomp

Cadeirydd y Bwrdd Strategaeth Economaidd

 

 

* I’w gadarnhau yn y Cyfarfod

 


 

A G E N D A 

 

<AI1>

1.        YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

 

</AI1>

<AI2>

2.        DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

 

</AI2>

<AI3>

3.        LLOFNODI YN COFNOD CYWIR COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD ARy 24AIN O IONAWR 2019

5 - 10

</AI3>

<AI4>

4.        HYSBYSIAD O RAN NEWID CYNRYCHIOLAETH CYFETHOLEDIG AR Y CYD-BWYLLGOR

 

 

1.    Cymeradwyo'r hysbysiad ffurfiol gan Brifysgol Abertawe mai ei chynrychiolwyr ar y Cyd-bwyllgor yn y dyfodol fydd:-

 

Yr Athro Iwan Davies

Yr Athro Steve Wilks (Aelod wrth gefn)

 

 

2.      Cymeradwyo’r hysbysiad ffurfiol gan Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda mai Judith Hardisty fydd ei chynrychiolydd ar y Cyd-Bwyllgor yn y dyfodol (yn cymryd lle Bernadine Rees).

 

 

 

</AI4>

<AI5>

5.        ADOLYGIAD ANNIBYNNOL O FARGEN DDINESIG BAE ABERTAWE GAN  LLYWODRAETH Y DU A LLYWODRAETH CYMRU

11 - 36

</AI5>

<AI6>

6.        ADRODDIAD YR ADOLYGIAD MEWNOL O DREFNIADAU LLYWODRAETHU BARGEN DDINESIG BAE ABERTAWE MAWRTH 2019

37 - 62

</AI6>

<AI7>

7.        ADOLYGIAD CYNGOR SIR GAR AR BENTREF LLESIANT A GWYDDOR BYWYD LLANELLI

63 - 88

</AI7>

<AI8>

8.        PROSIECT MOROL DOC PENFRO

89 - 110

</AI8>

<AI9>

9.        DATBLYGU CARTREFI YN ORSAFOEDD PŴER; SEILWAITH DIGIDOL; SGILIAU A THALENTAU AC ARDAL FOROL DOC PENFRO

111 - 114

</AI9>

<AI10>

10.     Y COFNOD MATERION PROSIECTAU A'R GOFRESTR RISG

115 - 130

</AI10>

<AI11>

11.     HAWLIADAU ÔL-WEITHREDOL - GWARIANT A DALWYD
 

131 - 134

</AI11>

<AI12>

12.     GOHEBIAETH:-

 

</AI12>

<AI13>

12 .1     LLYTHYR ODDIWRTH CADEIRYDD CYD-BWYLLGOR CRAFFU DINAS-RHANBARTH BAE ABERTAWE (15fed Chwefror 2019)

135 - 146

</AI13>

<AI14>

12 .2     LLYTHYR ODDIWRTH CADEIRYDD CYD-BWYLLGOR CRAFFU DINAS-RHANBARTH BAE ABERTAWE (5ed Mawrth 2019)

147 - 150

</AI14>

<AI15>

13.     GORCHYMYN I'R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD

 

 

NI DDYLID CYHOEDDI'R ADRODDIADAU SY’N YMWNEUD Â'R MATERION CANLYNOL GAN EU FOD YN CYNNWYS GWYBODAETH EITHRIEDIG FEL Y'I DIFFINIWYD YM MHARAGRAFF 14 O RAN 4 O ATODLEN 12A I DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972 FEL Y'I DIWYGIWYD GAN ORCHYMYN LLYWODRAETH LEOL (MYNEDIAD AT WYBODAETH) (AMRYWIO) (CYMRU) 2007. OS BYDD Y CYD-BWYLLGOR AR ÔL CYNNAL PRAWF LLES Y CYHOEDD YN PENDERFYNU YN UNOL Â'R DDEDDF, I YSTYRIED Y MATERION HYN YN BREIFAT, GORCHMYNNIR I'R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD YN YSTOD TRAFODAETH O'R FATH

 

 

</AI15>

<AI16>

14.     AILGYFLWYNO YR EGIN

151 - 758

</AI16>

<AI17>

15.     AILGYFLWYNO ARDAL DDIGIDOL DINAS ABERTAWE A'R GLANNAU

759 - 1062

</AI17>

<TRAILER_SECTION>

 

 

</TRAILER_SECTION>

 

 

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

 

 

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>