Cydbwyllgor Bargen Dinas-Ranbarth Bae Abertawe

Uned Gwasanaethau Democrataidd

Adran y Prif Weithredwr

Cyngor Sir Gar

Neuadd y Sir

Caerfyrddin SA31 1JP.

 

 

 

Dydd Mercher, 10 Hydref 2018

 

 

At:  holl aelodau’r Cyd-Bwyllgor Dinas-Ranbarth Bae Abertawe

 

 

 

 

YR WYF DRWY HYN YN EICH GALW I FYNYCHU CYFARFOD O’R Cyd-Bwyllgor Dinas-Ranbarth Bae Abertawe A GYNHELIR YN YSTAFELL 12, AIL LAWR,  Canolfan S4C Yr Egin, HEOL Y COLEG, CAERFYRDDIN SA31 3EG AM 4.00 pm, Dydd Mawrth, 16eg Hydref, 2018 ER MWYN CYFLAWNI'R MATERION A AMLINELLIR AR YR AGENDA SYDD YNGHLWM

 

 

Mark James

PRIF WEITHREDWR

CYNGOR SIR GAR

 

Swyddog Democrataidd:

Martin S. Davies

Ffôn (llinell uniongyrchol):

01267 224059

E-bost:

MSDavies@sirgar.gov.uk

 

 


CYDBWYLLGOR DINAS-RANBARTH BAE ABERTAWE

 (Arweinwyr y 4  Awdurdod lleol a 5 Aelod Cyfetholedig)

 

 

CYNGOR SIR GAR

CYNGHORYDD

EMLYN DOLE

 

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL CASTELL-NEDD PORT TALBOT

CYNGHORYDD

ROB JONES

 

DINAS A SIR ABERTAWE

CYNGHORYDD

ROB STEWART

 

CYNGOR SIR BENFRO  

 CYNGHORYDD

DAVID SIMPSON

 

AELODAU CYFETHOLEDIG (Heb Bleidlais)

(Cyfnod 5 mlynedd 31ain Awst 2018 – 30ain Awst 2023)

Dr Jane Davidson

Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

 

Professor Andrew Davies

Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg

 

Professor Richard Davies

Prif Ysgol Abertawe

 

Bernadine Rees

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

 

Edward Tomp

Cadeirydd y Bwrdd Strategaeth Economaidd

 

 

 


 

A G E N D A 

 

<AI1>

1.        YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

 

</AI1>

<AI2>

2.        DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

 

</AI2>

<AI3>

3.        LLOFNODI YN COFNOD CYWIR COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR 31AIN AWST  2018

5 - 12

</AI3>

<AI4>

4.        Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM Y SEILWAITH DIGIDOL

13 - 16

</AI4>

<AI5>

5.        Y DIWEDDARAF AM BROSIECTAU'R FARGEN DDINESIG

17 - 24

</AI5>

<AI6>

6.        BLAENRHAGLEN GWAITH Y CYD-BWYLLGOR

25 - 32

</AI6>

<TRAILER_SECTION>

 

 

</TRAILER_SECTION>

 

 

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

 

 

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>