Cydbwyllgor Bargen Dinas-Ranbarth Bae Abertawe

Uned Gwasanaethau Democrataidd

Adran y Prif Weithredwr

Cyngor Sir Gar

Neuadd y Sir

Caerfyrddin SA31 1JP.

 

 

 

dydd llun 10fed rhagfyr 2018

 

 

At:  holl aelodau’r Cyd-Bwyllgor Dinas-Ranbarth Bae Abertawe

 

 

 

 

YR WYF DRWY HYN YN EICH GALW I FYNYCHU CYFARFOD O’R Cyd-Bwyllgor Dinas-Ranbarth Bae Abertawe A GYNHELIR YN ystafell bwyllgor gwasanaethau democrataidd, neuadd y sir, caerfyrddin, sa31 1jp AM 2.00 pm, Dydd Gwener, 14eg Rhagfyr, 2018 ER MWYN CYFLAWNI'R MATERION A AMLINELLIR AR YR AGENDA SYDD YNGHLWM

 

 

 

Mark James

PRIF WEITHREDWR

CYNGOR SIR GAR

Swyddog Democrataidd:

Gaynor Morgan

Ffôn (llinell uniongyrchol):

01267 224026

E-bost:

Gmorgan@sirgar.gov.uk

 

 


CYDBWYLLGOR DINAS-RANBARTH BAE ABERTAWE

 (Arweinwyr y 4  Awdurdod lleol a 5 Aelod Cyfetholedig)

 

 

CYNGOR SIR GAR

CYNGHORYDD

EMLYN DOLE

 

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL CASTELL-NEDD PORT TALBOT

CYNGHORYDD

ROB JONES

 

DINAS A SIR ABERTAWE

CYNGHORYDD

ROB STEWART

 

CYNGOR SIR BENFRO  

 CYNGHORYDD

DAVID SIMPSON

 

AELODAU CYFETHOLEDIG (Heb Bleidlais)

(Cyfnod 5 mlynedd 31ain Awst 2018 – 30ain Awst 2023)

Dr Jane Davidson

Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

 

Yr Athro Andrew Davies

Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg

 

 

Prif Ysgol Abertawe

 

Bernadine Rees

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

 

Edward Tomp

Cadeirydd y Bwrdd Strategaeth Economaidd

 

 

 


 

A G E N D A 

 

<AI1>

1.        YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

 

</AI1>

<AI2>

2.        DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

 

</AI2>

<AI3>

3.        DATGANIAD  Y CADEIRYDD

 

</AI3>

<AI4>

4.        LLOFNODI FEL COFNOD CYWIR COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALWYD AR Y  22AIN TACHWEDD 2018

5 - 8

</AI4>

<AI5>

5.        Y DIWEDDARAF AM BROSIECTAU'R FARGEN DDINESIG

9 - 18

</AI5>

<AI6>

6.        ADOLYGIAD ANNIBYNNOL O FARGEN DDINESIG DINAS-RANBARTH BAE ABERTAWE

19 - 22

</AI6>

<AI7>

7.        DIWEDDARIAD YNGHYLCH PRIFYSGOL ABERTAWE

23 - 26

</AI7>

<AI8>

8.        GORCHYMYN I'R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD

 

 

NI DDYLID CYHOEDDI'R ADRODDIAD SY’N YMWNEUD Â'R MATER CANLYNOL GAN Ei FOD YN CYNNWYS GWYBODAETH EITHRIEDIG FEL Y'I DIFFINIWYD YM MHARAGRAFF 14 O RAN 4 O ATODLEN 12A I DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972 FEL Y'I DIWYGIWYD GAN ORCHYMYN LLYWODRAETH LEOL (MYNEDIAD AT WYBODAETH) (AMRYWIO) (CYMRU) 2007. OS BYDD Y PWYLLGOR AR ÔL CYNNAL PRAWF LLES Y CYHOEDD YN PENDERFYNU YN UNOL Â'R DDEDDF, I YSTYRIED Y MATERION HON  YN BREIFAT, GORCHMYNNIR I'R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD YN YSTOD TRAFODAETH O'R FATH.

 

 

</AI8>

<AI9>

9.        CYFLWYNO CAIS RHANBARTHOL BARGEN DDINESIG BAE ABERTAWE I GYSTADLEUAETH LFFN TON 3 YR ADRAN DROS DDIWYLLIANT, Y CYFRYNGAU A CHWARAEON (DCMS).

27 - 30

</AI9>

<TRAILER_SECTION>

 

 

</TRAILER_SECTION>

 

 

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

 

 

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>