Cydbwyllgor Bargen Dinas-Ranbarth Bae Abertawe

Uned Gwasanaethau Democrataidd

Adran y Prif Weithredwr

Cyngor Sir Gar

Neuadd y Sir

Caerfyrddin SA31 1JP.

 

 

 

Dydd Iau, 23 Awst 2018

 

 

At:  holl aelodau’r Cyd-Bwyllgor Dinas-Ranbarth Bae Abertawe

 

 

 

 

YR WYF DRWY HYN YN EICH GALW I FYNYCHU CYFARFOD O’R Cyd-Bwyllgor Dinas-Ranbarth Bae Abertawe A GYNHELIR YN YSTAFELL 5 - ADEULAD DYSGU AC ADDYSGU, CAMPWS CAERFYRDDIN, PRIF YSGOL CYMRU Y DRINDOD DEWI SANT, CAERFYRDDIN. SA31 3EP AM 10.00 am, Dydd Gwener, 31ain Awst, 2018 ER MWYN CYFLAWNI'R MATERION A AMLINELLIR AR YR AGENDA SYDD YNGHLWM

 

 

Mark James

PRIF WEITHREDWR

CYNGOR SIR GAR

Swyddog Democrataidd:

Gaynor Morgan

Ffôn (llinell uniongyrchol):

01267 224026

E-bost:

Gmorgan@sirgar.gov.uk

 

 


CYDBWYLLGOR DINAS-RANBARTH BAE ABERTAWE

 (Arweinyddwyr y 4  Awdurdod lleol a 5 Aelod Cyfetholedig*

 

 

CYNGOR SIR GAR

CYNGHORYDD

EMLYN DOLE

 

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL CASTELL-NEDD PORT TALBOT

CYNGHORYDD

ROB JONES

 

DINAS A SIR ABERTAWE

CYNGHORYDD

ROB STEWART

 

CYNGOR SIR BENFRO  

 CYNGHORYDD

DAVID SIMPSON

 

AELODAU CYFETHOLEDIG (Heb Bleidlais)*

Bydd y Cydbwyllgor yn ystyried adroddiad ar benodi cynrychiolwyr cyfetholedig o dan eitem 5 ar yr agenda.

 

 

Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

 

Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg

 

Prif Ysgol Abertawe

 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

 

Cadeirydd y Bwrdd Strategaeth Economaidd

 

 


 

A G E N D A 

 

<AI1>

1.        YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

 

</AI1>

<AI2>

2.        DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

 

</AI2>

<AI3>

3.        PENODI CADEIRYDD I’R PWYLLGOR AM GYFNOD O DDWY FLYNEDD

5 - 10

</AI3>

<AI4>

4.        PENODI DIRPRWY GADEIRYDDION

11 - 16

</AI4>

<AI5>

5.        PENODI AELODAU CYFETHOLEDIG HEB BLEIDLAIS AM GYFNOD O 5 MLYNEDD

17 - 22

</AI5>

<AI6>

6.        PENODI PRIF YMGYNGHORYDD A SWYDDOG  CYFRIFOL

23 - 26

</AI6>

<AI7>

7.        SEFYDLU BWRDD RHAGLEN A PHENODI CADEIRYDD I’R BWRDD RHAGLEN

27 - 32

</AI7>

<AI8>

8.        CYNLLUN GWEITHREDU

33 - 78

</AI8>

<AI9>

9.        CYLLIDEB COSTAU BLYNYDDOL Y CYD-BWYLLGOR

79 - 86

</AI9>

<AI10>

10.     Y DIWEDDARAF AM BROSIECTAU'R FARGEN DDINESIG

87 - 92

</AI10>

<AI11>

11.     AMSERLEN  CYFARFODYDD Y CYD BWYLLGOR

93 - 98

</AI11>

<AI12>

12.     GORCHYMYN I'R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD

 

 

NI DDYLID CYHOEDDI'R ADRODDIAD SY'N YMWNEUD Â'R MATER CANLYNOL GAN EI FOD YN CYNNWYS GWYBODAETH EITHRIEDIG FEL Y'I DIFFINIWYD YM MHARAGRAFF 12 O RAN 4 O ATODLEN 12A I DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972 FEL Y'I DIWYGIWYD GAN ORCHYMYN LLYWODRAETH LEOL (MYNEDIAD AT WYBODAETH) (AMRYWIO) (CYMRU) 2007. OS BYDD Y PWYLLGOR AR ÔL CYNNAL PRAWF LLES Y CYHOEDD YN PENDERFYNU YN UNOL Â'R DDEDDF, I YSTYRIED Y MATER HON YN BREIFAT, GORCHMYNNIR I'R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD YN YSTOD TRAFODAETH O'R FATH.

 

 

</AI12>

<AI13>

13.     SEFYDLU'R BWRDD STRATEGAETH ECONOMAIDD  A PHENODI CADEIRYDD AC AELODAU

99 - 116

 

 

 

 

</AI13>

<TRAILER_SECTION>

 

 

</TRAILER_SECTION>

 

 

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

 

 

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>