Wendy Walters

Prif Weithredwr,

Chief Executive,

Neuadd y Sir, Caerfyrddin.  SA31 1JP

County Hall, Carmarthen.  SA31 1JP

 

 

 

 

dydd llun, 24 mehefin 2019

 

 

At:  holl aelodau’r Bwrdd Gweithredol

 

 

 

 

YR WYF DRWY HYN YN EICH GALW I FYNYCHU CYFARFOD O’R
Bwrdd Gweithredol A GYNHELIR YN Y Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin AM 10.00 yb, Dydd Llun, 1af Gorffennaf, 2019 ER MWYN CYFLAWNI'R MATERION A AMLINELLIR AR YR AGENDA SYDD YNGHLWM

 

 

 

 

 

Wendy Walters

PRIF WEITHREDWR

 AILGYLCHWCH OS GWELWCH YN DDA

Swyddog Democrataidd:

Janine Owen

Ffôn (llinell uniongyrchol):

01267 224030

E-bost:

JanineOwen@sirgar.gov.uk

Cyf:

AD016-001

 

 


   Y BWRDD GWEITHREDOL

AELODAETH - 10 AELOD

Cynghorydd

Portffolio

Emlyn Dole

 

Arweinydd

Arweinyddiaeth a Strategaeth Gorfforaethol; Cadeirydd y Bwrdd Gweithredol; Cynrychioli’r Cyngor ar CLlLC; Datblygu Economaidd; Yn cynrychioli’r Cyngor ar Ranbarth Dinas Bae Abertawe; Cydweithio; Marchnata a'r Cyfryngau; Penodi Aelodau o'r Bwrdd Gweithredol; Penderfynu ar bortffolios ABG; Cyswllt â`r Prif Weithredwr; Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Mair Stephens

 

Dirprwy Arweinydd

Rheolwr Busnes y Cyngor; Adnoddau Dynol; Rheoli Perfformiad; Archwilio Cymru; Hyfforddiant; T.G.Ch; T.I.C. Cynllunio strategol

Glynog Davies

 

Addysg a Phlant

Ysgolion; Gwasanaethau Plant; Anghenion Addysgol Arbennig; Diogelu; Cartrefi Seibiant; Gwasanaeth Gwella Ysgolion Integredig Rhanbarthol; Dysgu Oedolion yn y Gymuned; Gwasanaethau Ieuenctid; Gwasanaethau Arlwyo Ysgolion, Aelod Arweiniol dros Blant a Phobl Ifanc; Llysgennad Ieuenctid

Cefin Campbell

 

Cymunedau a Materion Gwledig

Materion Gwledig ac Ymgysylltu â'r Gymuned; Diogelwch Cymunedol; Yr Heddlu; Deddf Gwrthderfysgaeth a Diogelwch 2015; Trechu Tlodi; Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol; Cyswllt y Trydydd Sector; Cydraddoldeb

Hazel Evans

 

Amgylchedd

Sbwriel; Clanhau Strydoedd; Gwasanaethau Priffyrdd aThrafnidiaeth; Cynnal a Chadw Tiroedd; Gwasanaethau Adeiladu; Gofalu; Clanhau Adeiladau; Cynlluniau Argyfwng; Llifogydd

Linda Evans

 

Tai

Tai - Cyhoeddus; Tai - Preifat; Heneiddio'n dda

Peter Hughes Griffiths

 

Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

Llysgennad Cynghorau Tref a Chymuned; Datblygu'r Iaith Gymraeg; Theatrau; Chwaraeon; Canolfannau Hamdden; Amgueddfeydd; Llyfrgelloedd; Parciau Gwledig; Twristiaeth.

Philip Hughes

 

Diogelu'r Cyhoedd

Safonau Masnach; Iechyd yr Amgylchedd. Gorfodaeth Amgylcheddol; Gorfodaeth Cynllunio; Gwastraff Didrwydded; Gwasanaethau Parcio; Bio amrywiaeth

David Jenkins

 

Adnoddau

Cyllid a’r Gyllideb; Effeithlonrwydd Corfforaethol; Rheoli Eiddo / Asedau; Caffael; Budd-daliadau Tai; Refeniw; Gwasanaethau Statudol (Crwneriaid, Cofrestryddion, Etholiadol, Arglwydd Rhaglaw); Hyrwyddwr y Lluoedd Arfog; Canolfannau Cyswllt a Chanolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid

Jane Tremlett

 

Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion; Gofal Preswyl; Gofal Cartref; Anableddau Dysgu; Iechyd Meddwl; Cyswllt / Cydweithio / Integreiddio â’r GIG; Gwasanaethau Arlwyo Cartefi Gofal, Pencampwr Gofalwyr; Llysgennad Anabledd; Pencampwr Gofal Dementia


 

A G E N D A 

 

<AI1>

1.        YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

 

</AI1>

<AI2>

2.        DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL

 

</AI2>

<AI3>

3.        LLOFNODI FEL COFNOD CYWIR COFNODION CYFARFOD Y BWRDD GWEITHREDOL A GYNHALWYD AR Y 3 MEHEFIN 2019

5 - 8

</AI3>

<AI4>

4.        CWESTIYNAU Â RHYBUDD GAN YR AELODAU

 

</AI4>

<AI5>

5.        CWESTIYNAU A RHYBYDD GAN Y CYHOEDD

 

</AI5>

<AI6>

6.        GRŴP GORCHWYL MATERION GWLEDIG SIR GAERFYRDDIN: ADRODDIAD AC ARGYMHELLION

9 - 104

</AI6>

<AI7>

7.        PARC SGLEFRIO ‘RIOT’

105 - 110

</AI7>

<AI8>

8.        ADOLYGIAD LLYWODRAETHU A GWYTNWCH YMDDIRIEDOLAETH ORIEL MYRDDIN

111 - 116

</AI8>

<AI9>

9.        UNRHYW FATER ARALL Y GALL Y CADEIRYDD OHERWYDD AMGYLCHIADAU ARBENNIG BENDERFYNU EI YSTYRIED YN FATER BRYS YN UNOL AG ADRAN 100B(4)(B) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL, 1972.

 

</AI9>

<AI10>

10.     GORCHYMYN I'R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD

 

 

NI DDYLID CYHOEDDI’R ADRODDIAD SY’N YMWNEUD Â’R MATER CANLYNOL GAN EI FOD YN CYNNWYS GWYBODAETH EITHRIEDIG FEL Y’I DIFFINIWYD YM MHARAGRAFF 14 O RAN 4 O ATODLEN 12A I DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972 FEL Y’I DIWYGIWYD GAN ORCHYMYN LLYWODRAETH LEOL (MYNEDIAD AT WYBODAETH) (AMRYWIO) (CYMRU) 2007. OS BYDD Y BWRDD, AR ÔL CYNNAL PRAWF LLES Y CYHOEDD YN PENDERFYNU YN UNOL Â’R DDEDDF, I YSTYRIED Y MATER HYN YN BREIFAT, GORCHMYNNIR I’R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD YN YSTOD TRAFODAETH O’R FATH.

 

 

</AI10>

<AI11>

11.     PROSIECT CAM 1 RE:FIT CYMRU (EFFEITHLONRWYDD YNNI)

117 - 136

</AI11>

<TRAILER_SECTION>

 

 

</TRAILER_SECTION>

 

 

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

 

 

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

 

DS: Mae adroddiadau yn cael eu hargraffu mewn du a gwyn yn unig er mwyn arbed costau. Fodd bynnag mae pob adroddiad ar gael ar-lein fel y gall aelodau o'r Pwyllgor / Cyngor Sir a'r cyhoedd weld lluniau/graffiau mewn lliw.