Wendy Walters

Prif Weithredwr,

Chief Executive,

Neuadd y Sir, Caerfyrddin.  SA31 1JP

County Hall, Carmarthen.  SA31 1JP

 

 

 

 

 

dydd gwener, 28 mehefin 2019

 

 

At:  holl aelodau’r Pwyllgor Craffu Diogelu'r Cyhoedd a'r Amgylchedd

 

 

YR WYF DRWY HYN YN EICH GALW I FYNYCHU CYFARFOD O’R Pwyllgor Craffu Diogelu'r Cyhoedd a'r Amgylchedd SYDD I’W GYNNAL YN Y Siambr, neuadd y sir, caerfyrddin AM 10.00 yb AR Dydd Gwener,
5ed Gorffennaf, 2019
ER MWYN CYFLAWNI’R MATERION A AMLINELLIR AR YR AGENDA ATODEDIG.

 

 

 

 

Wendy Walters

 

PRIF WEITHREDWR

 

 

 

AILGYLCHWCH OS GWELWCH YN DDA

 

Swyddog Democrataidd:

Martin S. Davies

Ffôn (Llinell Uniongyrchol):

01267 224059

E-bost:

MSDavies@sirgar.gov.uk

Cyf:

AD016-001

 

 

 

PWYLLGOR CRAFFU DIOGELU’R CYHOEDD A’R AMGYLCHEDD

14 AELOD

 

 

 

GRŴP PLAID CYMRU – 8 AELOD

 

 

 

1.

Cynghorydd

Karen Davies

2.

Cynghorydd

Mansel Charles

3.

Cynghorydd

Jeanette Gilasbey

4.

Cynghorydd

Dorian Phillips

5.

Cynghorydd

Susan Phillips

6.

Cynghorydd

Alan Speake

7.

Cynghorydd

Dai Thomas

8.

Cynghorydd

Aled Vaughan Owen (Is-Gadeirydd)

 

 

 

 

 

 

GRŴP LLAFUR – 4 AELOD

 

 

 

1.

Cynghorydd

Penny Edwards

2.

Cynghorydd

Tina Higgins

3.

Cynghorydd

John James (Cadeirydd)

 

 

 

 

 

 

GRŴP ANNIBYNNOL – 2 AELOD

 

 

 

1.

Cynghorydd

Arwel Davies

2.

Cynghorydd

Joseph Davies

 

 

 

 

 

 

GRŴP ANNIBYNNOL NEWYDD – 1 AELOD

 

 

 

1.

Cynghorydd

Eryl Morgan

 

 


 

 

 

AGENDA 

 

<AI1>

1.        YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

 

</AI1>

<AI2>

2.        DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL GAN GYNNWYS UNRHYW CHWIPIAU PLEIDIAU A RODDIR MEWN YMATEB I UNRHYW EITEM AR YR AGENDA.

 

</AI2>

<AI3>

3.        CWESTIYNAU GAN Y CYHOEDD (NID OEDD DIM WEDI DOD I LAW)

 

</AI3>

<AI4>

4.        ADRODDIAD BLYNYDDOL DRAFFT CYNGOR SIR CAERFYRDDIN AR GYFER 2018/19

5 - 96

</AI4>

<AI5>

5.        ADRODDIAD MONITRO CYLLIDEB CYFALAF A REFENIW 2018/19

97 - 118

</AI5>

<AI6>

6.        Y DIWEDDARAF AM Y CYNNYDD A WNAED WRTH GYFLWYNO BLAEN-GYNLLUN DEDDF YR AMGYLCHEDD CYNGOR SIR CAERFYRDDIN

119 - 128

</AI6>

<AI7>

7.        ADRODDIAD LLIFOGYDD ADRAN 19 STORM CALLUM

129 - 270

</AI7>

<AI8>

8.        Y DIWEDDARAF AM Y DDEDDF TEITHIO LLESOL

271 - 290

</AI8>

<AI9>

9.        DIWEDDARAF AM WEITHREDIADAU PWYLLGOR CRAFFU DIOGELU'R CYHOEDD A'R AMGYLCHEDD

291 - 296

</AI9>

<AI10>

10.     EITEMAU AR GYFER Y DYFODOL

297 - 298

</AI10>

<AI11>

11.     DERBYN COFNODION CYFARFOD AR Y CYD Y PWYLLGORAU CRAFFU DIOGELU'R CYHOEDD A'R AMGYLCHEDD A GOFAL CYMDEITHASOL AC IECHYD, A GYNHALIWYD AR
10 MEHEFIN 2019

299 - 304

</AI11>

<AI12>

12.     LLOFNODI FEL COFNOD CYWIR COFNODION CYFARFOD Y PWYLLGOR A GYNHALWYD AR Y:

 

</AI12>

<AI13>

12 .1     17 MAI 2019

305 - 308

</AI13>

<AI14>

12 .2     10 MEHEFIN 2019

309 - 314

</AI14>

<TRAILER_SECTION>

 

 

</TRAILER_SECTION>

 

 

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

 

 

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>