Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

 

Dydd Mawrth, 14 Mai 2019

 

YN BRESENNOL: Y Cynghorydd J. Tremlett

Yr oedd y swyddogion canlynol yn gwasanaethu yn y cyfarfod:

A. Thomas, Cyfrifydd Grŵp

L. Jenkins, Swyddog Gwasanaethau Democrataidd

 

Swyddfa Aelod y Bwrdd Gewithredol GC&I - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP. - 2.00  - 2.15 yp

 

<AI1>

1.            DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

 

Ni chafwyd dim datganiadau o fuddiant personol.

 

</AI1>

<AI2>

2.            Y TÂL SAFONOL AM OFAL PRESWYL GAN YR AWDURDOD LLEOL AM 2019-20

 

Bu’r Aelod o’r Bwrdd Gweithredol yn ystyried adroddiad a oedd yn argymell bod y tâl safonol am gartrefi gofal preswyl yr awdurdod lleol i bobl hŷn yn cynyddu o £587.02 i £612.21 am welyau prif ffrwd ac o £800.30 i £837.50 am welyau i henoed llesg eu meddwl. Cafodd y cynnydd o 4.29% am welyau prif ffrwd a 4.65% am welyau i henoed llesg eu meddwl ei briodoli i chwyddiant, cynnydd sylweddol o ran costau staff mewn perthynas â’r Cyflog Byw Cenedlaethol, yn ogystal â diffyg arbedion effeithlonrwydd o ganlyniad i’r arbedion effeithlonrwydd sylweddol a gafwyd mewn blynyddoedd blaenorol.

 

PENDERFYNWYD:

 

(i)            bod y tâl safonol am gartrefi gofal preswyl yr awdurdod lleol i bobl hŷn yn cynyddu o £587.02 i £612.21 am welyau prif ffrwd ac o £800.30 i £837.50 am welyau i henoed llesg eu meddwl.

 

(ii)          O ran preswylwyr y mae’r awdurdod hwn yn eu rhoi yng nghartrefi’r awdurdod lleol, dyddiad gweithredu’r cyfraddau newydd yw 1 Gorffennaf 2019. O ran y preswylwyr hynny y mae awdurdodau lleol eraill yn eu rhoi yn ein cartrefi, dyddiad gweithredu’r taliadau newydd i’r awdurdodau hynny yw 1 Gorffennaf 2019.

 

</AI2>

<AI3>

3.            COFNOD PENDERFYNIADAU - 1AF  HYDREF 2018

 

PENDERFYNWYD llofnodi cofnod penderfyniadau’r cyfarfod a gynhaliwyd ar 1 Hydref 2018 gan ei fod yn gywir.</AI3>

<TRAILER_SECTION>

 

 

 

 

________________________                                          __________________

CADEIRYDD                                                                                    DYDDIAD

 

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

 

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

 

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

 

FIELD_SUMMARY

 

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

 

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>