Cyngor Sir

 

Dydd Mercher, 6 Mawrth 2019

 

 

YN BRESENNOL: Cynghorydd  J.M. Charles (Cadeirydd)

 

Y Cynghorwyr:-

 F. Akhtar

L.R. Bowen

K.V. Broom

C.A. Campbell

J.M. Charles

D.M. Cundy

S.A. Curry

C.A. Davies

W.R.A. Davies

T.A.J. Davies

G. Davies

H.L. Davies

I.W. Davies

J.A. Davies

K.Davies

E. Dole

J.S. Edmunds

H.A.L. Evans

L.D. Evans

R.E. Evans

W.T. Evans

A.L. Fox

S.J.G. Gilasbey

C.J. Harris

A.D. Harries

T.M. Higgins

P. Hughes-Griffiths

J.K. Howell

P.M. Hughes

J.D. James

R. James

D.M. Jenkins

J.P. Jenkins

G.H. John

B.W. Jones

C. Jones

D. Jones

G.R. Jones

H.I. Jones

T.J. Jones

A. Lenny

M.J.A. Lewis

K. Lloyd

K. Madge

S. Matthews

A.S.J. McPherson

E. Morgan

A.G. Morgan

D. Nicholas

B.D.J. Phillips

J.S. Phillips

D. Price

J.G. Prosser

E.M.J.G. Schiavone

H.B. Shepardson

A.D.T. Speake

L.M. Stephens

B. Thomas

D. Thomas

E.G. Thomas

G.B. Thomas

G. Thomas

J. Tremlett

A.Vaughan Owen

D.T. Williams

D.E. Williams

J.E. Williams

 

 

Yr oedd y swyddogion canlynol yn gwasanaethu yn y cyfarfod:-

M. James, Prif Weithredwr

J. Morgan, Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymunedau

C. Moore, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol

Mrs R. Mullen, Cyfarwyddwr yr Amgylchedd

G. Morgans, Cyfarwyddwr Addysg a Phlant

W. Walters, Cyarfwyddwr Adfywio a Pholisi

L.R. Jones, Pennaeth Gweinyddiaeth a'r Gyfraith

P.R. Thomas, Prif Weithredwr Cynorthwyol (Rheoli Pobl a Pherfformiad)

A. Wood, Rheolwr Adnoddau Dynol Strategol

L Morris, Senior Press Officer

K. Thomas, Swyddog Gwasanaethau Democrataidd

 

Siambr, Neuadd y Sir - 10.00  - 10.35 yb

 

<AI1>

1.            YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

 

Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorwyr S.M. Allen, S.L. Davies, P.M. Edwards, D.C. Evans, A. James, S. Najmi a B.A.L Roberts.

 

</AI1>

<AI2>

2.            DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL.

 

Y Cynghorydd

Rhif y Cofnod

Math o Fuddiant

K. Madge

7 – Datganiad Polisi Tâl 2019/20

Ei ferch yn gweithio yn y gwasanaethau Gofal Cymdeithasol

Arwel Davies

7 – Datganiad Polisi Tâl 2019/20

Ei Chwaer-yng-nghyfraith yn Bennaeth Gwasanaeth

A.G. Morgan

6 - Pennu'r Dreth Gyngor am Flwyddyn Ariannol 2019/20

Tenant yn Llynnoedd Delta yn Llanelli

L. D. Evans

7 – Datganiad Polisi Tâl 2019/20

Ei merch yn athrawes

H.A.L. Evans

8.1 – Cartrefi Croeso Cyfyngedig – Gofyniad Ariannu

Ei chwaer yw Prif Weithredwr Cymdeithas Tai Bro Myrddin

K. Howell

8.1 – Cartrefi Croeso Cyfyngedig – Gofyniad Ariannu

Aelod o Fwrdd Rheoli Cartrefi Croeso

K. Lloyd

7 – Datganiad Polisi Tâl 2019/20

Perthynas agos yn ofalwr seibiant ar gyfer cynllun Cysylltu Bywydau Cyngor Sir Caerfyrddin

P. Hughes-Griffiths

7 – Datganiad Polisi Tâl 2019/20

Ei ferch yn athrawes

R. James

7 – Datganiad Polisi Tâl 2019/20

Ei bartner yn gweithio i'r gwasanaeth llyfrgell

C.A. Campbell

7 – Datganiad Polisi Tâl 2019/20

Ei frawd a'i chwaer-yng-nghyfraith yn athrawon

J.A. Davies

7 – Datganiad Polisi Tâl 2019/20

Ei fab yn athro

T.M. Higgins

7 – Datganiad Polisi Tâl 2019/20

Ei chwaer-yng-nghyfraith a'i nyth yn gweithio i'r gwasanaeth llyfrgell

J.S. Edmunds

7 – Datganiad Polisi Tâl 2019/20

Ei ferch yn gweithio mewn ysgol

D. Jones

7 – Datganiad Polisi Tâl 2019/20

Perthnasau ym Maes Addysg

S.J.G. Gilasbey

7 – Datganiad Polisi Tâl 2019/20

Ei chwaer-yng-nghyfraith yn athrawes mewn ysgol yn ei ward

B.W. Jones

7 – Datganiad Polisi Tâl 2019/20

Ei mab yn athro yn Sir Gaerfyrddin

D. Nicholas

7 – Datganiad Polisi Tâl 2019/20

Ei ferch yn gweithio yn y gwasanaethau cynllunio

L.R. Bowen

7 – Datganiad Polisi Tâl 2019/20

Ei fam yn gweithio ym maes addysg

A Vaughan-Owen

7 – Datganiad Polisi Tâl 2019/20

Ei wraig yn athrawes

H.B. Shepardson

7 – Datganiad Polisi Tâl 2019/20

Ei ferch yn athrawes yn un o ysgolion yr Awdurdod

R.E. Evans

7 – Datganiad Polisi Tâl 2019/20

Mae ei ferch yn gweithio mewn llyfrgell

G.R. Jones

7 – Datganiad Polisi Tâl 2019/20

Ei wraig yn gweithio ym maes Addysg

Jake Morgan - Cyfarwyddwr Cymunedau

8.1 – Cartrefi Croeso Cyfyngedig – Gofyniad Ariannu

Cyfarwyddwr Cartrefi Croeso

Wendy Walters - Cyfarwyddwr Adfywio a Pholisi

8.1 – Cartrefi Croeso Cyfyngedig – Gofyniad Ariannu

Cyfarwyddwr Cartrefi Croeso

 

</AI2>

<AI3>

3.            CYHOEDDIADAU'R CADEIRYDD.

 

·         Rhoddodd y Cadeirydd glod i'r ffermwyr ifanc am eu perfformiad gwych yn eu noson o adloniant a gynhaliwyd yn ddiweddar yn Neuadd Dre-fach ac i'r sioe gerdd anhygoel, Chitty Chitty Bang Bang a berfformiwyd gan bobl ifanc yn Theatr y Lyric; 

·         Cyfeiriodd y Cadeirydd at ddigwyddiadau diweddar y bu'n bresennol ynddynt i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi:-

-       Gwasanaeth Cymru gyfan yn Eglwys Gadeiriol Caerdydd

-       Gorymdaith Dydd Gŵyl Dewi ym Mhorth Tywyn a Chaerfyrddin

-       Digwyddiadau yn Llandeilo.

·         Dywedodd y Cadeirydd am ei ymweliad â'r Friendship Group sydd newydd ei sefydlu yn Festri Capel Porth Tywyn.  Soniodd hefyd am nifer o grwpiau tebyg a chlybiau cinio sy'n cael eu sefydlu ledled y Sir, a gefnogir gan Gynghorwyr Sir, er mwyn helpu'r bobl fwyaf unig ac agored i niwed mewn cymunedau i gymdeithasu; 

·         Cydymdeimlodd y Cadeirydd â'r cyn-Gynghorydd Sir, W.I.B. James, a'i deulu ar farwolaeth ei wraig, Eileen;

·         Bu i'r Cadeirydd longyfarch Alex Callender, o Lanelli, un o gyn-ddisgyblion Ysgol Bryngwyn, a oedd wedi dechrau am y tro cyntaf i Dîm Rygbi Merched Cymru yn erbyn Lloegr y mis diwethaf, ar ôl bod yn eilydd yn flaenorol yn erbyn Ffrainc a'r Eidal;

·         Bu i'r Cadeirydd fynegi ei ddymuniadau gorau i'r Cynghorydd P.M. Edwards ar ôl cael llawdriniaeth yn ddiweddar a dymunodd wellhad buan iddi. 

 

</AI3>

<AI4>

4.            CWESTIYNAU GAN Y CYHOEDD (NID OEDD DIM WEDI DOD I LAW).

 

Dywedodd y Cadeirydd nad oedd dim cwestiynau wedi dod i law gan y cyhoedd.

 

</AI4>

<AI5>

5.            CWESTIYNAU GAN AELODAU (NID OEDD DIM WEDI DOD I LAW)

 

Dywedodd y Cadeirydd nad oedd dim cwestiynau wedi dod i law gan yr Aelodau.

 

</AI5>

<AI6>

6.            PENNU TRETH Y CYNGOR AM FLWYDDYN ARIANNOL 2019/20

 

(Sylwer: Roedd y Cynghorydd A.G. Morgan wedi datgan buddiant yn yr eitem hon yn gynharach)

Ystyriodd y Cyngor adroddiad Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol, a oedd yn nodi'r manylion ariannol perthnasol o ran pennu'r Dreth Gyngor am flwyddyn ariannol 2019/2020, ynghyd â symiau'r Dreth Gyngor o ran gwahanol Fandiau Prisio'r Dreth Gyngor, fel yr oeddynt yn berthnasol i'r holl Gynghorau Cymuned a Thref unigol.

Nodwyd bod yr argymhellion yn yr adroddiad yn seiliedig ar fanylion y setliad terfynol a gafwyd gan Lywodraeth Cymru a'r praeseptau a nodwyd i'r Cyngor Sir gan Gomisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys a'r Cynghorau Tref a Chymuned.

PENDERFYNWYD, er mwyn galluogi'r Cyngor i gydymffurfio â'r gofynion deddfwriaethol, bod adroddiad ac argymhellion y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol ynghylch pennu'r Dreth Gyngor am flwyddyn ariannol 2019/20 yn cael eu mabwysiadu.

 

</AI6>

<AI7>

7.            DATGANIAD POLISI TALIADAU 2019/20

 

[SYLWER:

1.    Roedd y Cynghorwyr K. Madge, Arwel Davies, L.D. Evans, K. Lloyd, P. Hughes-Griffiths, R. James, C.A. Campbell, J.A. Davies, T.M. Higgins, J.S. Edmunds, Dot Jones, S.J.G. Gilasbey, B.W. Jones, D. Nicholas, L.R. Bowen, A. Vaughan-Owen, H.B. Shepardson, R.E. Evans a G.R. Jones wedi datgan buddiant yn yr eitem hon yn gynharach.

2.    Roedd pob swyddog a oedd yn bresennol yn y cyfarfod wedi datgan buddiant personol yn yr eitem hon ac wedi gadael y cyfarfod cyn i'r eitem hon gael ei hystyried, ac eithrio'r Prif Weithredwr, y Prif Weithredwr Cynorthwyol (Rheoli Pobl a Pherfformiad a arhosodd yn y cyfarfod i ymateb i unrhyw gwestiynau a oedd yn deillio o'r adroddiad, ond gadawodd cyn cynnal y bleidlais), y Swyddog Gwasanaethau Democrataidd, a arhosodd yn y cyfarfod i gymryd cofnodion, a'r Swyddog Gweddarlledu)

Atgoffwyd y Cyngor ei bod yn ofynnol, o dan ddarpariaethau Deddf Lleoliaeth 2011, i bob Awdurdod Lleol lunio Datganiad Polisi Tâl am flwyddyn ariannol 2019-20 a phob blwyddyn ariannol ddilynol. 

Nododd y Cyngor ei bod yn ofynnol i'r Datganiad Polisi Tâl gael ei gymeradwyo gan y Cyngor llawn ac nad oedd modd ei ddirprwyo i Fwrdd Gweithredol y Cyngor, a bod yn rhaid i'r datganiad fanylu ar bolisïau'r Awdurdod am y flwyddyn ariannol o ran cydnabyddiaeth ariannol ei Brif Swyddogion, cydnabyddiaeth ariannol y gweithwyr oedd yn ennill y symiau lleiaf, a'r cysylltiad rhwng y gydnabyddiaeth ariannol i'w Brif Swyddogion ac i'w weithwyr nad oeddynt yn Brif Swyddogion.

Nodwyd bod Panel Ymgynghorol y Polisi Tâl, sy'n wleidyddol gytbwys, wedi rhoi mewnbwn o ran llunio'r Datganiad Polisi Tâl ac roedd ei argymhellion wedi'u cynnwys yn y ddogfen derfynol, i'w chymeradwyo gan y Cyngor Sir.

Nodwyd hefyd gan fod y diweddariad i Bolisi Disgresiwn y Cyflogwr o ran Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol y Cyngor wedi digwydd ar yr un pryd â'r gwaith o ddrafftio'r Datganiad Polisi Tâl, roedd y polisi diwygiedig wedi'i gynnwys yn y Datganiad. Roedd hynny'n adlewyrchu'r gwaith o roi Rheoliadau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (Diwygio) 2018 ar waith a oedd yn cyflwyno disgresiynau newydd a hefyd yn rhoi ystyriaeth i waith y Pwyllgor Pensiynau o adolygu'n llawn ac ailysgrifennu'r holl ddisgresiynau presennol.

Cyfeiriwyd at bwyntiau 2 a 3 ar dudalen 67 o'r Polisi Tâl ynghylch y gwahanol ddulliau a fabwysiadwyd ar gyfer taliadau dyletswyddau uwch neu honoraria arferol neu argyfwng. Mynegwyd y farn y dylai geiriad y pwyntiau hynny gael ei ailystyried er mwyn cynnal ymagwedd gyson at daliadau honoraria.

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL gymeradwyo Datganiad Polisi Tâl 2019/20 yn unol ag Adran 38(1) Deddf Lleoliaeth 2011, yn amodol ar ail-ystyried geiriad pwyntiau 2 a 3 ar dudalen 67 yr adroddiad er mwyn cynnal ymagwedd gyson at daliadau honoraria.

 

</AI7>

<AI8>

8.            YSTRIED ARGYMHELLION Y BWRDD GWEITHREDOL O RAN Y MATER CANLYNOL:-

 

</AI8>

<AI9>

8.1.       CARTREFI CROESO CYFYNGEDIG - GOFYNIAD CYLLIDO

 

(NODER:

1.    Roedd y Cynghorydd J.K. Lloyd wedi datgan buddiant yn yr eitem hon yn gynharach a gadawodd y cyfarfod tra bo ystyriaeth yn cael ei rhoi iddi,

2.    Gadawodd Cyfarwyddwr Cymunedau a Chadeirydd Adfywio a Pholisi y cyfarfod tra oedd yr eitem hon yn cael ei hystyried)

 

Dywedwyd wrth y Cyngor fod y Bwrdd Gweithredol, yn ei gyfarfod ar 4 Chwefror 2019 (gweler cofnod 11), wedi ystyried cynigion ar gyfer darparu cyfleuster cyllido cyfunol priodol er mwyn caniatáu i Cartrefi Croeso ddechrau datblygu dau gynllun a bodloni'r trefniadau cyllido parhaus o ran costau gweithredu a chostau datblygu cynlluniau yn y dyfodol, yn ogystal â darparu ychydig wrth gefn i ddechrau cynlluniau yn y dyfodol sy'n cael eu nodi'n gynlluniau hyfyw

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL fabwysiadu'r argymhellion canlynol gan y Bwrdd Gweithredol:-

 

“Cytuno ar gyfleuster cyllido fel a ganlyn:-

1.    Cyfleuster cyllido - uchafswm o £6m;

2.    Hyd y trefniant - 5 mlynedd. Roedd hyn yn seiliedig ar ddefnyddio'r benthyciad ar gyfer datblygiad y cynllun a'i ad-dalu o fewn amserlenni'r cynllun busnes;

3.    Llog o 1.6% yn uwch na'r gyfradd a bennwyd gan y Bwrdd Benthyciadau Gwaith Cyhoeddus gan adlewyrchu'r diogelwch rhannol a fyddai ar gael i'r Cyngor o'r tir/gwaith cyn ei werthu;

4.    Cyfleuster cyllido i'w weithredu fel trefniant gorddrafft - arian i'w ddefnyddio pan fo angen yn unig a bydd y balans yn gostwng wrth i arian ddod i law;

5.    Mae cymeradwyo rhyddhau cyllid (hyd at y terfyn) i'w ddirprwyo i'r Prif Weithredwr a Chyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol, gan ymgynghori â'r Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Adnoddau, a bydd y cyfleuster i'w weinyddu fel a ganlyn:-

(a)  Rhyddhau'r cyllid adeiladu dim ond ar ôl i'r tendrau gael eu dychwelyd, ar ôl cadarnhau ac asesu bod y cynllun yn dal i fod yn un hyfyw, ac ar ôl rhoi'r trefniadau contractiol ar waith;

(b)  Rhoi Cytundeb Datblygu ar waith ar gyfer gwerthu'r tai cymdeithasol i'r Awdurdod;

(c)  Costau gweithredu: trefniadau benthyciad o oddeutu £280k y flwyddyn hyd nes y bydd y cwmni'n hyfyw heb yr elfen honno o gymorth;

(d)  Costau Datblygu Prosiectau. Bydd yr uchafswm gwreiddiol a ddyrannwyd o £750k yn ddigon, ac at ddiben monitro a rheoli costau datblygu prosiectau bydd adroddiadau chwarterol manwl yn cael eu cyflwyno i'r Prif Weithredwr a Chyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol gan ymgynghori â'r Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Adnoddau;

(e)  Adeiladu'r cynllun yn y dyfodol. Cymeradwyo cyllid mewn egwyddor (heb fod yn fwy nag uchafswm y cyfleuster) ar ôl cwblhau arfarniadau datblygu safle-benodol a rhyddhau cyllid adeiladu dim ond ar ôl i'r tendrau gael eu dychwelyd, ar ôl cadarnhau ac asesu bod y cynllun yn dal i fod yn un hyfyw, ac ar ôl i'r trefniadau contractiol gael eu rhoi ar waith;

(f)   Bydd yr elfennau terfynol ynghylch y cytundeb benthyciad manwl yn cael eu dirprwyo i'r Prif Weithredwr a Chyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol gan ymgynghori â'r Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Adnoddau

6.    Mae'r Cwmni i gyflwyno ei gynllun busnes tair blynedd i'r rhanddeiliad erbyn 31 Mawrth yn flynyddol er mwyn monitro cynnydd a hyfywedd y trefniadau cyllido”.

 

</AI9>

<AI10>

9.            AELODAETH PWYLLGORAU

 

Dywedwyd wrth y Cyngor, yn unol â Rheol Gweithdrefn Gorfforaethol 2 (2) (n), fod Grŵp Annibynnol y Cyngor wedi enwebu'r Cynghorydd Jim Jones i lenwi ei sedd wag ar y Pwyllgor Trwyddedu.

 

Dywedwyd hefyd ar ôl i'r wŷs ar gyfer y cyfarfod gael ei ddosbarthu, roedd Grŵp Llafur y Cyngor wedi rhoi gwybod am gais i newid ei drefniadau aelodaeth ar Bwyllgor y Gwasanaethau Democrataidd, i'r Cynghorydd Dot Jones gymryd lle'r Cynghorydd Fozia Akhtar

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL yn unol â Rheol Gweithdrefn Gorfforaethol 2(2)(n), nodi'r newidiadau canlynol i aelodaeth Pwyllgorau'r Cyngor:-

 

Y Cynghorydd Jim Jones i lenwi sedd wag y Grŵp Annibynnol ar y Pwyllgor Trwyddedu.

 

Y Cynghorydd Dot Jones i gymryd lle'r Cynghorydd Fozia Akhtar yn un o gynrychiolwyr y Grŵp Llafur ar Bwyllgor y Gwasanaethau Democrataidd.

 

</AI10>

<TRAILER_SECTION>

 

 

 

 

 

________________________                                          __________________

CADEIRYDD                                                                                    DYDDIAD

 

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

 

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

 

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

 

FIELD_SUMMARY

 

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

 

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>