Mark James  LLM, DPA, DCA

Prif Weithredwr,

Chief Executive,

Neuadd y Sir, Caerfyrddin.  SA31 1JP

County Hall, Carmarthen.  SA31 1JP

 

 

 

 

Dydd Iau, 14 Chwefror 2019

 

 

At:  holl aelodau’r Cyngor Sir

 

 

 

 

YR WYF DRWY HYN YN EICH GALW I FYNYCHU CYFARFOD O’R Cyngor Sir A GYNHELIR YN Siambr,  - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP. AM 10.00 am, Dydd Mercher, 20fed Chwefror, 2019 ER MWYN CYFLAWNI'R MATERION A AMLINELLIR AR YR AGENDA SYDD YNGHLWM

 

 

 

 

 

Mark James DYB

PRIF WEITHREDWR

 

 AILGYLCHWCH OS GWELWCH YN DDA

Swyddog Democrataidd:

Kevin Thomas

Ffôn (llinell uniongyrchol):

01267 224027

E-bost:

kjthomas@sirgar.gov.uk

Cyf:

AD016-001

 

 

 


 

A G E N D A 

 

<AI1>

1.        YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

 

</AI1>

<AI2>

2.        DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL.

 

</AI2>

<AI3>

3.        CYHOEDDIADAU'R CADEIRYDD.

 

</AI3>

<AI4>

4.        LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR COFNODION CYFARFOD Y CYNGOR A GYNHALIWYD AR YR 9FED IONAWR 2019

7 - 12

</AI4>

<AI5>

5.        CWESTIYNAU GAN AELODAU:-

 

</AI5>

<AI6>

5 .1        CWESTIWN GAN CYNGHORYDD EDWARD THOMAS I'R CYNGHORYDD EMLYN DOLE, ARWEINYDD Y CYNGOR

 

 

“Mae Llywodraeth Cymru wedi cael ei beirniadu yn ddiweddar gan y Gymdeithas Cludo Nwyddau am oedi o ran gweithredu ei Strategaeth Drafnidiaeth, yn benodol ffordd liniaru’r M4 yng Nghasnewydd.

 

A ydych chi’n credu bod y methiant hwn i wella’r cysylltiadau o’r dwyrain i’r gorllewin yn cael effaith andwyol ar economi Sir Gaerfyrddin.  Beth fyddech chi’n ei ddweud wrth Mark Drakeford, y Prif Weinidog, am hyn?”

 

 

</AI6>

<AI7>

5 .2        CWESTIWN GAN CYNGHORYDD GARETH JOHN I'R CYNGHORYDD JANE TREMLETT, AELOD Y BWRDD GWEITHREDOL DROS GOFAL CYMDEITHASOL AC IECHYD

 

 

“A ellid rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Cyngor ynghylch y cynnydd a wnaed, y camau a gymerwyd a’r cytundebau a luniwyd â Bwrdd Iechyd Hywel Dda i sefydlu gwasanaeth gofal cymunedol gwirioneddol integredig ar draws yr ardal? Hefyd, a ellid rhoi gwybod i’r Cyngor beth yw’r amserlen ddisgwyliedig o ran ei sefydlu?”

 

 

</AI7>

<AI8>

6.        CWESTIYNAU GAN Y CYHOEDD.

 

</AI8>

<AI9>

 

</AI7>

<AI8>

6.        CWESTIYNAU GAN Y CYHOEDD.

 

</AI8>

<AI9>

6 .1        CWESTIWN GAN MISS C. SYLVAN I'R CYNGHORYDD EMLYN DOLE, ARWEINYDD Y CYNGOR

 

 

“Mae effeithiau newid yn yr hinsawdd yn cael eu teimlo yn Sir Gaerfyrddin a chawsom lifogydd y llynedd a achosodd ddigartrefedd, difrod a marwolaeth. Beth mae’s Cyngor yn ei roi ar waith a sicrhau ei bod yn ddiogel imi fyw, gweithio a magu teulu yng Nghaerfyrddin yn y dyfodol”.

 

 

</AI9>

<AI10>

7.        YSTYRIED Y RHYBUDD O GYNNIG CANLYNOL:-

 

</AI10>

<AI11>

7 .1        RHYBUDD O GYNNIG A GYFLWYNWYD GAN Y CYNGHORYDD ALED VAUGHAN OWEN

 

 

“Mae cydsyniad byd-eang bod newid yn yr hinsawdd yn peri risg sylweddol i'n hiechyd, ein heconomi, ein hamgylchedd ac yn peryglu llesiant cenedlaethau'r dyfodol. Dengys tystiolaeth wyddonol yn glir nad oes gennym fwy na 12 mlynedd i atal trychineb hinsawdd, a hyd yn oed yn lleol yma yn Sir Gaerfyrddin, rydym yn wynebu heriau sylweddol sy'n ymwneud â newid yn yr hinsawdd.  Mae dinasoedd, Awdurdodau Lleol a chymunedau ledled Cymru a'r DU yn teimlo'n rhwystredig gyda llywodraethau sy'n amharod i gymryd y camau brys sydd eu hangen er mwyn ymdrin â'r materion hyn.

 

Mae dyfodol dynoliaeth yn dibynnu ar arweinwyr mentrus a dewr heddiw i wneud y penderfyniadau angenrheidiol er mwyn diogelu'r amgylchedd, ein dyfodol a'r cenedlaethau sydd i ddod.

 

Cynigwn felly fod Cyngor Sir Caerfyrddin yn

1.    Datgan Argyfwng Hinsawdd

2.    Ymrwymo i wneud Cyngor Sir Caerfyrddin yn awdurdod lleol di-garbon net erbyn 2030

3.    Datblygu cynllun clir ar gyfer bod yn awdurdod di-garbon net o fewn 12 mis

4.    Galw ar Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU i ddarparu cymorth ac adnoddau angenrheidiol er mwyn ein galluogi i leihau carbon yn effeithiol

5.    Gweithio gyda'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a phartneriaid Bargen Ddinesig Bae Abertawe i ddatblygu cyfleoedd cyffrous i gyflawni arbedion carbon

6.    Cydweithio ag arbenigwyr o'r sector preifat a'r 3ydd sector i ddatblygu atebion arloesol er mwyn bod yn awdurdod di-garbon net”.

 

 

</AI11>

<AI12>

8.        ADEILADU RHAGOR O DAI - CYNYDDU EIN HUCHELGAIS

13 - 18

</AI12>

<AI13>

9.        YSTRIED ARGYMHELLION Y BWRDD GWEITHREDOL O RAN Y MATERION CANLYNOL:-

 

</AI13>

<AI14>

9 .1        STRATEGAETH Y GYLLIDEB REFENIW 2019/20 - 2021/22

19 - 262

</AI14>

<AI15>

9 .2        RHAGLEN GYFALAF PUM MLYNEDD (CRONFA'R CYNGOR) - 2019/20 - 2023/24

263 - 292

</AI15>

<AI16>

9 .3        CYFRIF CYLLIDEB REFENIW TAI 2019/20 - 2020/21 A LEFELAU RHENTI TAI 2021/22 - REFENIW A CHYFALAF

293 - 312

</AI16>

<AI17>

9 .4        SAFON TAI SIR GAERFYRDDIN A MWY (STSG+) CYNLLUN BUSNES 2019–22

313 - 382

</AI17>

<AI18>

9 .5        POLISI RHEOLI’R TRYSORLYS A STRATEGAETH  2019-2020

383 - 432

</AI18>

<AI19>

10.     DERBYN ADRODDIAD CYFARFODAU Y BWRDD GWEITHREDOL A GYNHALIWYD AR 22AIN AR Y DYDDIADAU CANLYNOL:-

 

</AI19>

<AI20>

10 .1     21AIN IONAWR 2019

433 - 436

</AI20>

<AI21>

10 .2     4YDD CHWEFROR 2019

437 - 446

</AI21>

<AI22>

11.     PENODI SWYDD Y PRIF WEITHREDWR A PHENNAETH Y GWASANAETH TALEDIG.

447 - 466

</AI22>

<AI23>

12.     AELODAETH PWYLLGORAU CRAFFU, PWYLLGORAU RHEOLEIDDIO A PHWYLLGORAU ERAILL Y CYNGOR A PHENODI AELODAU I WASANAETHU ARNYNT

467 - 476

</AI23>

<AI24>

13.     PENODI AELODAU I WASANAETHU AR AWDURDOD TÂN AC ACHUB Y CANOLBARTH A GORLLEWIN CYMRU

477 - 480

</AI24>

<AI25>

14.     AELODAETH PWYLLGORAU

 

</AI25>

<AI26>

14 .1     NODI BOD Y GRWP PLAID CYMRU WEDI ENWEBU'R CYNGHORYDD MANSEL CHARLES I GYMERYD LLE'R CYNGHORYDD AR Y PWYLLGOR PENODI B

 

</AI26>

<AI27>

14 .2     NODI BOD Y GRWP LLAFUR WEDI ENWEBU'R CYNGHORYDD ROB EVANS I GYMERYD LLE'R CYNGHORYDD JOHN PROSSER AR Y PWYLLGOR  CRONFA BENSIWN DYFED

 

</AI27>

<AI28>

15.     COFNODION ER GWYBODAETH (AR GAEL AR Y WEFAN)

 

</AI28>

<AI29>

15 .1     PWYLLGOR CRAFFU DIOGELU'R CYHOEDD AR AMGYLCHEDD - 10 RHAGFYR 2018

 

</AI29>

<AI30>

15 .2     PWYLLGOR CRAFFU CYMUNEDAU - 13 RHAGFYR 2018

 

</AI30>

<AI31>

15 .3     PWYLLGOR CYNLLUNIO - 13 RHAGFYR 2018

 

</AI31>

<AI32>

15 .4     PWYLLGOR CRAFFU GOFAL CYMDEITHASOL AC IECHYD 17 - RHAGFYR 2018

 

</AI32>

<AI33>

15 .5     PWYLLGOR CRAFFU ADDYSG A PHLANT - 20 RHAGFYR 2018

 

</AI33>

<AI34>

15 .6     PWYLLGOR TRWYDDEDU - 8 IONAWR 2019

 

</AI34>

<AI35>

15 .7     PWYLLGOR CYNLLUNIO - 20 IONAWR 2019

 

</AI35>

<AI36>

15 .8     PWYLLGOR CRAFFU POLISI AC ADNODDAU - 11 IONAWR 2019

 

</AI36>

<AI37>

15 .9     PWYLLGOR CRAFFU DIOGELU'R CYHOEDD AR AMGYLCHEDD - 14 IONAWR 2019

 

</AI37>

<AI38>

15 .10  PWYLLGOR CYNLLUNIO - 22 IONAWR 2019

 

</AI38>

<AI39>

15 .11  PWYLLGOR CRAFFU CYMUNEDAU - 23 IONAWR 2019

 

</AI39>

<AI40>

15 .12  PWYLLGOR CRAFFU GOFAL CYMDEITHASOL AC IECHYD - 23 IONAWR 2019

 

</AI40>

<AI41>

15 .13  PWYLLGOR PENODI B - 1 CHWEFROR 2019

 

</AI41>

<TRAILER_SECTION>

 

 

</TRAILER_SECTION>

 

 

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

 

 

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

DS: Mae adroddiadau yn cael eu hargraffu mewn du a gwyn yn unig er mwyn arbed costau. Fodd bynnag mae pob adroddiad ar gael ar-lein fel y gall aelodau o'r Pwyllgor / Cyngor Sir a'r cyhoedd weld lluniau/graffiau mewn lliw.