Wendy Walters

Prif Weithredwr,

Chief Executive,

Neuadd y Sir, Caerfyrddin.  SA31 1JP

County Hall, Carmarthen.  SA31 1JP

 

 

 

 

Dydd Gwener, 1 Tachwedd 2019

 

 

At:  holl aelodau’r Pwyllgor Apelau

 

 

 

YR WYF DRWY HYN YN EICH GALW I FYNYCHU CYFARFOD O’R Pwyllgor Apelau SYDD I’W GYNNAL YN Ystafell Pwyllgor 2, - 3 Heol Spilman, Caerfyrddin. SA31 1LE. AM 9.45 yb, Dydd Mawrth, 12fed Tachwedd, 2019 ER MWYN CYFLAWNI’R MATERION A AMLINELLIR AR YR AGENDA ATODEDIG.

 

 

 

Wendy Walters

PRIF WEITHREDWR

 AILGYLCHWCH OS GWELWCH YN DDA

Swyddog Democrataidd:

Llinos S Jenkins

Ffôn (Llinell Uniongyrchol):

01267 224088

E-bost:

LlSJenkins@sirgar.gov.uk

Cyf:

AD016-001

 

 


 

PWYLLGOR APELAU

6 AELOD

 

 

GRŴP PLAID CYMRU – 3 AELOD

 

 

 

1.

Cynghorydd

Kim Broom

2.

Cynghorydd

Ken Howell (Cadeirydd)

3.

Cynghorydd

Dorian Williams

 

 

 

 

 

 

GRŴP LLAFUR – 1 AELOD

 

 

 

1.

Cynghorydd

Dot Jones

 

 

 

 

GRŴP ANNIBYNNOL – 1 AELOD

 

 

 

1.

Cynghorydd

Sue Allen (Is-Gadeirydd)

 

 

 

 

GRŴP ANNIBYNNOL NEWYDD – 1 AELOD

 

 

 

1.

Cynghorydd

Eryl Morgan

 

 

 

 

 

NI CHANIATEIR EILYDDION  MEWN CYFARFODYDD O’R PWYLLGOR YMA

 

 

 

 


 

A G E N D A 

 

<AI1>

1.        YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB.

 

</AI1>

<AI2>

2.        DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL.

 

</AI2>

<AI3>

3.        COFNODION

 

 

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR GOFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR:

 

 

</AI3>

<AI4>

3 .1        4YDD HYDREF, 2019

5 - 6

</AI4>

<AI5>

3 .2        11EG HYDREF 2019 (WEDI'O OHIRIO I'R 16EG HYDREF, 2019)

7 - 10

</AI5>

<AI6>

4.        UNRHYW FATER ARALL Y GALL Y CADEIRYDD OHERWYDD AMGYLCHIADAU ARBENNIG BENDERFYNU EI YSTYRIED YN FATER BRYS YN UNOL AG ADRAN 100B(4)(B) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL, 1972.

 

</AI6>

<AI7>

5.        DDIM I’W GYHOEDDI

 

 

NI DDYLID CYHOEDDI’R ADRODDIAD SY’N YMWNEUD Â’R FATER CANLYNOL GAN EI FOD YN CYNNWYS GWYBODAETH EITHRIEDIG FEL Y’I DIFFINIWYD YM MHARAGRAFF 13 O RAN 4 O ATODLEN 12A I DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972 FEL Y’I DIWYGIWYD GAN ORCHYMYN LLYWODRAETH LEOL (MYNEDIAD AT WYBODAETH) (AMRYWIO) (CYMRU) 2007. OS BYDD Y BWRDD, AR ÔL CYNNAL PRAWF LLES Y CYHOEDD YN PENDERFYNU YN UNOL Â’R DDEDDF, I YSTYRIED Y FATER YMA YN BREIFAT, GORCHMYNNIR I’R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD YN YSTOD TRAFODAETH O’R FATH.

 

 

</AI7>

<AI8>

6.        YSTYRIED APEL YN ERBYN DISWYDDO - ADRAN GWASANAETHAU CYMUNEDAU

11 - 192

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

 

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

 

 

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>