,

Wendy Walters

Prif Weithredwr,

Chief Executive,

Neuadd y Sir, Caerfyrddin.  SA31 1JP

County Hall, Carmarthen.  SA31 1JP

 

 

 

 

dydd llun, 11 tachwedd 2019

 

 

At:  holl aelodau’r Bwrdd Gweithredol

 

 

 

 

YR WYF DRWY HYN YN EICH GALW I FYNYCHU CYFARFOD O’R
Bwrdd Gweithredol A GYNHELIR YN Y Siambr,
Neuadd y Sir
, CAERFYRDDIN, SA31 1JP AM 10.00 yb, Dydd Llun, 18fed Tachwedd, 2019 ER MWYN CYFLAWNI'R MATERION A AMLINELLIR AR YR AGENDA SYDD YNGHLWM

 

 

 

 

 

Wendy Walters

PRIF WEITHREDWR

 AILGYLCHWCH OS GWELWCH YN DDA

Swyddog Democrataidd:

Janine Owen

Ffôn (llinell uniongyrchol):

01267 224030

E-bost:

JanineOwen@sirgar.gov.uk

Cyf:

AD016-001

 

 


   Y BWRDD GWEITHREDOL

AELODAETH - 10 AELOD

Cynghorydd

Portffolio

Emlyn Dole

 

Arweinydd

Arweinyddiaeth a Strategaeth Gorfforaethol; Cadeirydd y Bwrdd Gweithredol; Cynrychioli’r Cyngor ar CLlLC; Datblygu Economaidd; Yn cynrychioli’r Cyngor ar Ranbarth Dinas Bae Abertawe; Cydweithio; Marchnata a'r Cyfryngau; Penodi Aelodau o'r Bwrdd Gweithredol; Penderfynu ar bortffolios ABG; Cyswllt â`r Prif Weithredwr; Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Mair Stephens

 

Dirprwy Arweinydd

Rheolwr Busnes y Cyngor; Adnoddau Dynol; Rheoli Perfformiad; Archwilio Cymru; Hyfforddiant; T.G.Ch; T.I.C. Cynllunio strategol

Glynog Davies

 

Addysg a Phlant

Ysgolion; Gwasanaethau Plant; Anghenion Addysgol Arbennig; Diogelu; Cartrefi Seibiant; Gwasanaeth Gwella Ysgolion Integredig Rhanbarthol; Dysgu Oedolion yn y Gymuned; Gwasanaethau Ieuenctid; Gwasanaethau Arlwyo Ysgolion, Aelod Arweiniol dros Blant a Phobl Ifanc; Llysgennad Ieuenctid

Cefin Campbell

 

Cymunedau a Materion Gwledig

Materion Gwledig ac Ymgysylltu â'r Gymuned; Diogelwch Cymunedol; Yr Heddlu; Deddf Gwrthderfysgaeth a Diogelwch 2015; Trechu Tlodi; Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol; Cyswllt y Trydydd Sector; Cydraddoldeb, Strategaeth Newid yn yr Hinsawdd.

Hazel Evans

 

Amgylchedd

Sbwriel; Clanhau Strydoedd; Gwasanaethau Priffyrdd aThrafnidiaeth; Cynnal a Chadw Tiroedd; Gwasanaethau Adeiladu; Gofalu; Clanhau Adeiladau; Cynlluniau Argyfwng; Llifogydd

Linda Evans

 

Tai

Tai - Cyhoeddus; Tai - Preifat; Heneiddio'n dda

Peter Hughes Griffiths

 

Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

Llysgennad Cynghorau Tref a Chymuned; Datblygu'r Iaith Gymraeg; Theatrau; Chwaraeon; Canolfannau Hamdden; Amgueddfeydd; Llyfrgelloedd; Parciau Gwledig; Twristiaeth, Hawliau Tramwy Cyhoeddus.

Philip Hughes

 

Diogelu'r Cyhoedd

Safonau Masnach; Iechyd yr Amgylchedd. Gorfodaeth Amgylcheddol; Gorfodaeth Cynllunio; Gwastraff Didrwydded; Gwasanaethau Parcio; Bio amrywiaeth

David Jenkins

 

Adnoddau

Cyllid a’r Gyllideb; Effeithlonrwydd Corfforaethol; Rheoli Eiddo / Asedau; Caffael; Budd-daliadau Tai; Refeniw; Gwasanaethau Statudol (Crwneriaid, Cofrestryddion, Etholiadol, Arglwydd Rhaglaw); Hyrwyddwr y Lluoedd Arfog; Canolfannau Cyswllt a Chanolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid

Jane Tremlett

 

Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion; Gofal Preswyl; Gofal Cartref; Anableddau Dysgu; Iechyd Meddwl; Cyswllt / Cydweithio / Integreiddio â’r GIG; Gwasanaethau Arlwyo Cartefi Gofal, Pencampwr Gofalwyr; Llysgennad Anabledd; Pencampwr Gofal Dementia


 

 

 

A G E N D A 

 

<AI1>

1.        YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB.

 

</AI1>

<AI2>

2.        DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL.

 

</AI2>

<AI3>

3.        LLOFNODI FEL COFNOD CYWIR COFNODION CYFARFOD Y BWRDD GWEITHREDOL A GYNHALWYD AR Y 21 HYDREF 2019

5 - 10

</AI3>

<AI4>

4.        CWESTIYNAU Â RHYBUDD GAN YR AELODAU

 

</AI4>

<AI5>

5.        CWESTIYNAU A RHYBYDD GAN Y CYHOEDD

 

</AI5>

<AI6>

5 .1        CWESTIWN GAN MR DAVID THORPE  I'R CYNGHORYDD
EMLYN DOLE, ARWEINYDD Y CYNGOR

 

 

“Yn dilyn datganiad Argyfwng Hinsawdd y Cyngor ar ddechrau'r flwyddyn, a chyhoeddiad arfaethedig y Strategaeth Di-garbon Net, a fyddai Cyngor Sir Caerfyrddin, fel rhan o'r mentrau hyn, ymchwilio i fabwysiadu'r 'Fframwaith Un Blaned' - fframwaith i arwain y Cyngor wrth weithredu yn unol â'r egwyddor ein bod yn defnyddio adnoddau o fewn terfynau'r blaned. Fel dull cyfrifyddu, mae'n nodi manteision a chostau cymdeithasol, amgylcheddol ac ariannol yr holl benderfyniadau cynllunio a chaffael (fel sy'n ofynnol gan y Ddeddf Llesiant a Chenedlaethau'r Dyfodol). Gallai'r fframwaith hwn hefyd gael ei weithredu gan aelodau eraill y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus er mwyn iddo fod yn fwy cost-effeithiol ac i sicrhau mwy o fanteision.  Mae olion traed ecolegol yn dangos petai pawb yn y byd yn cael yr un effeithiau â phoblogaeth Cymru, byddai angen tair planed arnom i'n cynnal ni, a gall mabwysiadu'r 'Fframwaith Un Blaned' ddechrau lleddfu'r broblem sylfaenol hon sy'n gyrru'r argyfyngau hinsawdd a difodi a chreu dyfodol gwell, mwy diogel i ni yma yn Ninas-Ranbarth Bae Abertawe."

 

 

</AI6>

<AI7>

6.        ADRODDIAD BLYNYDDOL - DIOGELU

11 - 68

</AI7>

<AI8>

7.        POLISI NEWYDD O RAN RECRIWTIO A DETHOL

69 - 92

</AI8>

<AI9>

8.        DISGOWNT TRETH CYNGOR AM GWAGLEODD HIRDYMOR

93 - 100

</AI9>

<AI10>

9.        DIWEDDARU RHAGLEN GYFALAF 2019-20

101 - 108

</AI10>

<AI11>

10.     ADRODDIAD MONITRO CYLLIDEB REFENIW Y CYNGOR

109 - 132

</AI11>

<AI12>

11.     AILDDATBLYGU'R HEN FARCHNAD NWYDDAU, LLANDEILO

133 - 144

</AI12>

<AI13>

12.     RHAGLEN MODERNEIDDIO ADDYSG CYNNIG I AD-DREFNU YSGOL HEOL GOFFA I SAFLE NEWYDD A CYNYDDU CAPASITI O 75 I 120

145 - 182

</AI13>

<AI14>

13.     UNRHYW FATER ARALL Y GALL Y CADEIRYDD OHERWYDD AMGYLCHIADAU ARBENNIG BENDERFYNU EI YSTYRIED YN FATER BRYS YN UNOL AG ADRAN 100B(4)(B) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL, 1972.

 

</AI14>

<TRAILER_SECTION>

 

 

</TRAILER_SECTION>

 

 

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

 

 

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>