Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Adnoddau

 

Dydd Iau, 7 Tachwedd 2019

 

YN BRESENNOL: Y Cynghorydd: D.M. Jenkins (Aelod o’r Bwrdd Gweithredol).

 

Roedd y swyddogion canlynol yn bresennol:

J. Jones, Rheolwr Eiddo a Phrosiectau Mawr

K. Thomas, Swyddog Gwasanaethau Democrataidd

 

Ystafell Bwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP. - 10.00  - 10.12 yb

 

<AI1>

1.            DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

 

Ni chafwyd dim datganiadau o fuddiant personol.

 

</AI1>

<AI2>

2.            COFNOD PENDERFYNIADAU 16EG HYDREF 2019

 

PENDERFYNWYD llofnodi bod cofnod penderfyniadau'r cyfarfod a gynhaliwyd ar 16 Hydref, 2019 yn gofnod cywir.

 

</AI2>

<AI3>

3.            ADRODDIADAU NAD YDYNT I'W CYHOEDDI

 

PENDERFYNWYD yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 1972, fel y'i diwygiwyd gan Orchymyn Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) (Amrywio) (Cymru) 2007, na fyddai’r eitem ganlynol yn cael ei chyhoeddi, gan fod yr adroddiad yn cynnwys gwybodaeth eithriedig fel y'i diffiniwyd ym Mharagraff 14 o Ran 4 o Atodlen 12A i’r Ddeddf.

 

</AI3>

<AI4>

4.            STIWDIOS AGENDA

 

Yn dilyn cynnal prawf budd y cyhoedd, PENDERFYNWYD yn unol â'r Ddeddf y cyfeiriwyd ati yng nghofnod 3 uchod, beidio â chyhoeddi cynnwys yr adroddiad gan ei fod yn cynnwys gwybodaeth eithriedig am faterion ariannol neu faterion busnes unigolyn penodol (gan gynnwys yr Awdurdod oedd yn meddu ar y wybodaeth honno) (Paragraff 14 o Ran 4 o Atodlen 12A i'r Ddeddf).

 

Roedd prawf budd y cyhoedd ar y mater hwn yn berthnasol i'r ffaith fod budd y cyhoedd o ran cynnal yr eithriad uchod o dan Ddeddf 1972 mewn perthynas â'r adroddiad hwn yn drech na'r budd i'r cyhoedd o ran datgelu'r wybodaeth, gan y byddai datgelu'r wybodaeth yn debygol o roi'r awdurdod dan anfantais mewn trafodaethau'r dyfodol pe na gytunir ar y telerau arfaethedig.

 

Bu'r Aelod o'r Bwrdd Gweithredol yn ystyried adroddiad oedd yn cynnwys manylion am gynigion ar gyfer prydles newydd mewn perthynas â Stiwdio Agenda yn Llanelli.

 

PENDERFYNWYD bod y brydles newydd arfaethedig ar gyfer Stiwdio Agenda yn Llanelli, fel y manylwyd arni yn yr adroddiad, yn cael ei chymeradwyo.

 

 

</AI4>

<TRAILER_SECTION>

 

 

 

 

 

_______________________________                          __________________

AELOD O’R BWRDD GWEITHREDOL                          DYDDIAD

 

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

 

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

 

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

 

FIELD_SUMMARY

 

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>