,

Wendy Walters

Prif Weithredwr,

Chief Executive,

Neuadd y Sir, Caerfyrddin.  SA31 1JP

County Hall, Carmarthen.  SA31 1JP

 

 

 

 

Dydd Mawrth, 15 Hydref 2019

 

 

At:  holl aelodau’r Bwrdd Gweithredol

 

 

 

 

YR WYF DRWY HYN YN EICH GALW I FYNYCHU CYFARFOD O’R Bwrdd Gweithredol A GYNHELIR YN Siambr, Neuadd y Sir AM 10.00 yb, Dydd Llun, 21ain Hydref, 2019 ER MWYN CYFLAWNI'R MATERION A AMLINELLIR AR YR AGENDA SYDD YNGHLWM

 

 

 

 

 

Wendy Walters

PRIF WEITHREDWR

 AILGYLCHWCH OS GWELWCH YN DDA

Swyddog Democrataidd:

Emma Bryer

Ffôn (llinell uniongyrchol):

01267 224029

E-bost:

ebryer@sirgar.gov.uk

Cyf:

AD016-001

 

 


   Y BWRDD GWEITHREDOL

AELODAETH - 10 AELOD

Cynghorydd

Portffolio

Cynghorydd Emlyn Dole

 

Arweinydd

Arweinyddiaeth a Strategaeth Gorfforaethol; Cadeirydd y Bwrdd Gweithredol; Cynrychioli’r Cyngor ar CLlLC; Datblygu Economaidd; Yn cynrychioli’r Cyngor ar Ranbarth Dinas Bae Abertawe; Cydweithio; Marchnata a'r Cyfryngau; Penodi Aelodau o'r Bwrdd Gweithredol; Penderfynu ar bortffolios ABG; Cyswllt â`r Prif Weithredwr; Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Cynghorydd Mair Stephens

 

Dirprwy Arweinydd

Rheolwr Busnes y Cyngor; Adnoddau Dynol; Rheoli Perfformiad; Archwilio Cymru; Hyfforddiant; T.G.Ch; T.I.C. Cynllunio strategol

Cynghorydd Glynog Davies

 

Addysg a Phlant

Ysgolion; Gwasanaethau Plant; Anghenion Addysgol Arbennig; Diogelu; Cartrefi Seibiant; Gwasanaeth Gwella Ysgolion Integredig Rhanbarthol; Dysgu Oedolion yn y Gymuned; Gwasanaethau Ieuenctid; Gwasanaethau Arlwyo Ysgolion, Aelod Arweiniol dros Blant a Phobl Ifanc; Llysgennad Ieuenctid

Cynghorydd Cefin Campbell

 

Cymunedau a Materion Gwledig

Materion Gwledig ac Ymgysylltu â'r Gymuned; Diogelwch Cymunedol; Yr Heddlu; Deddf Gwrthderfysgaeth a Diogelwch 2015; Trechu Tlodi; Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol; Cyswllt y Trydydd Sector; Cydraddoldeb, Strategaeth Newid yn yr Hinsawdd.

Cynghorydd Hazel Evans

 

Amgylchedd

Sbwriel; Clanhau Strydoedd; Gwasanaethau Priffyrdd aThrafnidiaeth; Cynnal a Chadw Tiroedd; Gwasanaethau Adeiladu; Gofalu; Clanhau Adeiladau; Cynlluniau Argyfwng; Llifogydd

Cynghorydd Linda Evans

 

Tai

Tai - Cyhoeddus; Tai - Preifat; Heneiddio'n dda

Cynghorydd Peter Hughes Griffiths

 

Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

Llysgennad Cynghorau Tref a Chymuned; Datblygu'r Iaith Gymraeg; Theatrau; Chwaraeon; Canolfannau Hamdden; Amgueddfeydd; Llyfrgelloedd; Parciau Gwledig; Twristiaeth, Hawliau Tramwy Cyhoeddus.

Cynghorydd Philip Hughes

 

Diogelu'r Cyhoedd

Safonau Masnach; Iechyd yr Amgylchedd. Gorfodaeth Amgylcheddol; Gorfodaeth Cynllunio; Gwastraff Didrwydded; Gwasanaethau Parcio; Bio amrywiaeth

Cynghorydd David Jenkins

 

Adnoddau

Cyllid a’r Gyllideb; Effeithlonrwydd Corfforaethol; Rheoli Eiddo / Asedau; Caffael; Budd-daliadau Tai; Refeniw; Gwasanaethau Statudol (Crwneriaid, Cofrestryddion, Etholiadol, Arglwydd Rhaglaw); Hyrwyddwr y Lluoedd Arfog; Canolfannau Cyswllt a Chanolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid

Cynghorydd Jane Tremlett

 

Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion; Gofal Preswyl; Gofal Cartref; Anableddau Dysgu; Iechyd Meddwl; Cyswllt / Cydweithio / Integreiddio â’r GIG; Gwasanaethau Arlwyo Cartefi Gofal, Pencampwr Gofalwyr; Llysgennad Anabledd; Pencampwr Gofal Dementia


 

 

 

A G E N D A 

 

<AI1>

1.        YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB.

 

</AI1>

<AI2>

2.        DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL.

 

</AI2>

<AI3>

3.        LLOFNODI FEL COFNOD CYWIR COFNODION CYFARFOD Y BWRDD GWEITHREDOL A GYNHALWYD AR Y 23AIN MEDI, 2019

5 - 14

</AI3>

<AI4>

4.        CWESTIYNAU Â RHYBUDD GAN YR AELODAU

 

</AI4>

<AI5>

5.        CWESTIYNAU A RHYBYDD GAN Y CYHOEDD

 

</AI5>

<AI6>

6.        CYMORTH ARIANNOL O'R CRONFEYDD GRANT CANLYNOL: CRONFA'R DEGWM

15 - 20

</AI6>

<AI7>

7.        ARDAL TY-ISA/HEOL YR ORSAF: AMLINELLU EIN HUCHELGAIS HIRDYMOR A'N CAMAU YN Y TYMOR BYR

21 - 30

</AI7>

<AI8>

8.        DEISEB YNGHYLCH CAIS I ADFER Y TOILEDAU YN HARBWR Y DWYRAIN, PORTH TYWYN

31 - 36

</AI8>

<AI9>

9.        ARDAL GWELLA BUSNES (AGB) CAERFYRDDIN

37 - 124

</AI9>

<AI10>

10.     LLYTHYR BLYNYDDOL YR OMBWDSMON 2018/19 CYNGOR SIR CAERFYRDDIN

125 - 136

</AI10>

<AI11>

11.     CYNLLUN GWELLA HAWLIAU TRAMWY (CGHT) SIR GAERFYRDDIN

137 - 260

</AI11>

<AI12>

12.     YMGYNGHORIAD LLYWODRAETH CYMRU FFRAMWAITH DATBLYGU CENEDLAETHOL 2020-2040

261 - 288

</AI12>

<AI13>

13.     FERSIWN ADNEUOL DRAFFT O GYNLLUN DATBLYGU LLEOL DIWYGIEDIG SIR GAERFYRDDIN 2018 - 2033

289 - 656

</AI13>

<AI14>

14.     UNRHYW FATER ARALL Y GALL Y CADEIRYDD OHERWYDD AMGYLCHIADAU ARBENNIG BENDERFYNU EI YSTYRIED YN FATER BRYS YN UNOL AG ADRAN 100B(4)(B) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL, 1972.

 

</AI14>

<AI15>

15.     GORCHYMYN I'R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD

 

 

THE REPORTS RELATING TO THE FOLLOWING ITEMS ARE NOT FOR PUBLICATION AS THEY CONTAIN EXEMPT INFORMATION AS DEFINED IN PARAGRAPH 14 OF PART 4 OF SCHEDULE 12A TO THE LOCAL GOVERNMENT ACT 1972 AS AMENDED BY THE LOCAL GOVERNMENT (ACCESS TO INFORMATION) (VARIATION) (WALES) ORDER 2007. IF, FOLLOWING THE APPLICATION OF THE PUBLIC INTEREST TEST, THE BOARD RESOLVES PURSUANT TO THE ACT TO CONSIDER THESE ITEMS IN PRIVATE, THE PUBLIC WILL BE EXCLUDED FROM THE MEETING DURING SUCH CONSIDERATION.

 

 

</AI15>

<AI16>

16.     PENTREF LLESIANT A GWYDDOR BYWYD LLANELLI

657 - 912

</AI16>

<TRAILER_SECTION>

 

 

</TRAILER_SECTION>

 

 

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

 

 

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>