Wendy Walters

Prif Weithredwr,

Chief Executive,

Neuadd y Sir, Caerfyrddin.  SA31 1JP

County Hall, Carmarthen.  SA31 1JP

 

 

 

 

Dydd Gwener, 27 Medi 2019

 

 

AT:  YR AELOD O’R BWRDD GWEITHREDOL DROS ARWEINYDD

 

 

YR WYF DRWY HYN YN EICH GALW I FYNYCHU CYFARFOD O’R Cyfarfod Penderfyniadau Arweinydd y Cyngor A GYNHELIR YN SWYDDFA’R ARWEINYDD, NEUADD Y SIR, CAERFYRDDIN AM 2.00 yp, AR Dydd Iau, 3ydd Hydref, 2019 ER MWYN CYFLAWNI’R MATERION A AMLINELLIR AR YR AGENDA ATODEDIG.

 

 

Wendy Walters

PRIF WEITHREDWR

 

 AILGYLCHWCH OS GWELWCH YN DDA

Swyddog Democrataidd:

Martin S. Davies

Ffôn (llinell uniongyrchol):

01267 224059

E-bost:

MSDavies@sirgar.gov.uk

Cyf:

AD016-001

 

 

 

 


 

 

 

 

A G E N D A 

 

<AI1>

1.    DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL.

 

 

</AI1>

<AI2>

2.    LLOFNODI FEL COFNOD CYWIR GOFNOD PENDERFYNIADAU'R CYFARFOD A GYNHALIWYD AR Y 16EG MEDI, 2019.

3 - 6

</AI2>

<AI3>

3.    CYMORTH ARIANNOL O'R CRONFEYDD GRANTIAU CANLYNOL: GRONFA CYLLID A DARGEDIR A'R CRONFA'R DEGWM.

7 - 32

</AI3>

<AI4>

4.    ADRODDIADAU NAD YDYNT I'W CYHOEDDI.

 

 

 

WEDI YSTYRIED HOLL AMGYLCHIADAU'R ACHOS AC WEDI YNNAL PRAWF BUDD Y CYHOEDD GALL YR AELOD O'R BWRDD WEITHREDOL FARNU NAD YW'R EITEM CANLYNOL I'W GYHOEDDI AM EI FOD YN CYNNWYS GWYBODAETH EITHRIEDIG FEL Y'I DIFFINNIR YM MHARAGRAFF 14 O RAN 4 O ATODLEN 12A I DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972, FEL Y'I NEWIDIWYD GAN ORCHYMYN LLYWODRAETH LEOL (MYNEDIAD AT WYBODAETH) (AMRYWIO) (CYMRU) 2007.

 

 

</AI4>

<AI5>

5.    CRONFA CYCHWYN BUSNES / TWF BUSNES SIR GAERFYRDDIN.

33 - 40

</AI5>

<AI6>

6.    CRONFA GWLEDIG MASNACHOL SIR GAERFYRDDIN.

 

41 - 58

</AI6>

<TRAILER_SECTION>

 

 

</TRAILER_SECTION>

 

 

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

 

 

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

 

Sylwer: - Nid oes hawl gan y wasg a'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod. Bydd y cofnod penderfyniad yn cael ei gyhoeddi fel arfer o fewn 3 diwrnod gwaith.