Wendy Walters

Prif Weithredwr,

Chief Executive,

Neuadd y Sir, Caerfyrddin.  SA31 1JP

County Hall, Carmarthen.  SA31 1JP

 

 

 

 

Dydd Mercher, 6 Tachwedd 2019

 

 

At:  holl aelodau’r Cyngor Sir

 

 

 

 

YR WYF DRWY HYN YN EICH GALW I FYNYCHU CYFARFOD O’R Cyngor Sir A GYNHELIR YN Siambr,  Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP. AM 10.00 yb, Dydd Mercher, 13eg Tachwedd, 2019 ER MWYN CYFLAWNI'R MATERION A AMLINELLIR AR YR AGENDA SYDD YNGHLWM

 

 

 

 

 

Wendy Walters

PRIF WEITHREDWR

 

 AILGYLCHWCH OS GWELWCH YN DDA

Swyddog Democrataidd:

Kevin Thomas

Ffôn (llinell uniongyrchol):

01267 224027

E-bost:

kjthomas@sirgar.gov.uk

Cyf:

AD016-001

 

 

 


 

A G E N D A 

 

<AI1>

1.        YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

 

</AI1>

<AI2>

2.        DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL.

 

</AI2>

<AI3>

3.        CYHOEDDIADAU'R CADEIRYDD.

 

</AI3>

<AI4>

4.        LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR COFNOD CYFARFOD Y CYNGOR A GYNHALIWYD AR 9FED HYDREF, 2019

5 - 16

</AI4>

<AI5>

5.        CYFLWYNIAD - Y SIARTER ANABLEDDAU DYSGU

17 - 22

</AI5>

<AI6>

6.        CWESTIYNAU GAN Y CYHOEDD

 

</AI6>

<AI7>

6 .1        CWESTIWN GAN MISS C. SYLVAN I'R CYNGHORYDD MAIR STEPHENS - DIRPRWY ARWEINYDD Y CYNGOR

 

 

“10 mis yn ôl des i yma i ofyn cwestiwn i'r Cyngor Llawn ynghylch sut y bydd yn mynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd ac ecolegol. Rwy'n falch iawn fod y Cyngor wedi datgan argyfwng hinsawdd ym mis Chwefror, a bod y Cyngor yn gweithio i ddod yn gyngor di-garbon erbyn 2030 ac yn ymrwymo i ymwahanu pensiynau oddi wrth danwyddau ffosil ymhen 2 flynedd. Ond, rwy'n ofni bod pethau sy'n niweidiol i'r amgylchedd yn parhau i ddigwydd yn Sir Gaerfyrddin, ac nid yw hyn yn cyfateb i'r hyn mae fy nghyngor yn ei ddweud. Rwy'n 12 oed erbyn hyn, ac rwy'n ddigon ffodus i fyw bywyd cymharol wyrdd diolch i fy rheini. Ond sut y gall hyn ddod yn norm i bob person ifanc yn Sir Gaerfyrddin? Hoffwn ofyn i'r cynghorwyr sy'n gweithio ar faterion cynllunio, beth y maen nhw'n ei wneud mewn gwirionedd i atal adeiladu a datblygiadau nad ydynt yn ecolegol, i atal llecynnau glas rhag cael eu clirio (megis torri coed ar Lôn Jackson), i greu llecynnau glas newydd a phlannu coed, i wella trafnidiaeth gyhoeddus, osgoi adeiladu mwy o ffyrdd i geir a hyrwyddo syniadau megis Datblygiadau Un Blaned?”

 

 

</AI7>

<AI8>

7.        CWESTIYNAU GAN AELODAU:-

 

</AI8>

<AI9>

7 .1        CWESTIWN GAN Y CYNGHORYDD DERYK CUNDY I CYNGHORYDD MAIR STEPHENS - DIRPRWY ARWEINYDD

 

 

“CWESTIWN AM Y NADOLIG

 

Rydym bob amser yn canmol ein staff ond yn anaml iawn mae gennym ffordd o ddangos cymaint yr ydym yn gwerthfawrogi'r gwaith caled y maent yn ei wneud.

Mae'n hawdd inni anghofio wrth inni dreulio amser arbennig gyda'n teuluoedd dros gyfnod y Nadolig a chymryd y gwyliau haeddiannol hynny, nad yw pobl eraill mor ffodus efallai. 

 

Felly oherwydd bod y Nadolig mor agos at y penwythnos eleni, a fyddai modd inni roi'r dewis i bobl nad ydynt yn rhan o wasanaethau rheng flaen gymryd y dydd Gwener i ffwrdd o'r gwaith fel gwyliau, amser i ffwrdd yn lle oriau a weithiwyd neu oriau hyblyg, er mwyn inni helpu i sicrhau eu cydbwysedd bywyd a gwaith ac iddynt rannu yn y llawenydd a'r cyfle i ymlacio a gymerir yn aml yn ganiataol gennym”.

 

 

</AI9>

<AI10>

8.        YSTRIED ARGYMHELLION Y BWRDD GWEITHREDOL O RAN Y MATER CANLYNOL:-

 

</AI10>

<AI11>

8 .1        ARDAL GWELLA BUSNES (AGB) CAERFYRDDIN

23 - 110

</AI11>

<AI12>

8 .2        CYNLLUN GWELLA HAWLIAU TRAMWY (CGHT) SIR GAERFYRDDIN

111 - 234

</AI12>

<AI13>

8 .3        YMGYNGHORIAD LLYWODRAETH CYMRU FFRAMWAITH DATBLYGU CENEDLAETHOL 2020-2040 (DRAFFT)

235 - 262

</AI13>

<AI14>

8 .4        FERSIWN ADNEUOL DRAFFT O GYNLLUN DATBLYGU LLEOL DIWYGIEDIG SIR GAERFYRDDIN 2018 - 2033

263 - 1084

</AI14>

<AI15>

9.        DERBYN ADRODDIAD CYFARFOD Y BWRDD GWEITHREDOL A GYNHALIWYD AR 21AIN HYDREF, 2019.

1085 - 1090

</AI15>

<AI16>

10.     AELODAETH PWYLLGORAU

 

</AI16>

<AI17>

10 .1     NODI BOD Y GRWP LLAFUR WEDI ENWEBU'R CYNGHORYDD KAREN DAVIES I GYMERYD LLE'R CYNGHORYDD EMLYN SCHIAVONE AR Y PWYLLGOR  ARCHWILIO

 

</AI17>

<AI18>

11.     COFNODION ER GWYBODAETH (AR GAEL AR Y WEFAN)

 

</AI18>

<AI19>

11 .1     PWYLLGOR CRAFFU ADDYSG A PHLANT -  4YDD MEDI, 2019

 

</AI19>

<AI20>

11 .2     PWYLLGOR ARCHWILIO - 13EG MEDI, 2019

 

</AI20>

<AI21>

11 .3     PWYLLGOR CRAFFU GOFAL CYMDEITHASOL AC IECHYD -  24AIN MEDI, 2019

 

</AI21>

<AI22>

11 .4     PWYLLGOR SAFONAU - 26AIN MEDI, 2019

 

</AI22>

<AI23>

11 .5     PWYLLGOR CRAFFU DIOGELU'R CYHOEDD A'R AMGYLCHEDD - 30AIN MEDI, 2019

 

</AI23>

<AI24>

11 .6     PWYLLGOR CYNLLUNIO - 1AF HYDREF, 2019

 

</AI24>

<AI25>

11 .7     PWYLLGOR CRAFFU CYMUNEDAU - 3YDD HYDREF, 2019

 

</AI25>

<AI26>

11 .8     PWYLLGOR APELAU - 4YDD HYDREF, 2019

 

</AI26>

<AI27>

11 .9     PWYLLGOR CRAFFU POLISI AC ADNODDAU - 10FED HYDREF, 2019

 

</AI27>

<AI28>

11 .10  PWYLLGOR APELAU - 11EG HYDREF, 2019

 

</AI28>

<AI29>

11 .11  PWYLLGOR CRAFFU CYMUNEDAU - 16EG HYDREF, 2019

 

</AI29>

<AI30>

11 .12  PWYLLGOR CYNLLUNIO - 17EG HYDREF, 2019

 

</AI30>

<AI31>

11 .13  PWYLLGOR TRWYDDEDU - 23AIN HYDREF, 2019

 

</AI31>

<TRAILER_SECTION>

 

 

</TRAILER_SECTION>

 

 

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

 

 

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>