Wendy Walters

Prif Weithredwr,

Chief Executive,

Neuadd y Sir, Caerfyrddin.  SA31 1JP

County Hall, Carmarthen.  SA31 1JP

 

 

 

 

 

Dydd Gwener, 20 Medi 2019

 

 

At:  holl aelodau’r Pwyllgor Craffu Diogelu'r Cyhoedd a'r Amgylchedd

 

 

YR WYF DRWY HYN YN EICH GALW I FYNYCHU CYFARFOD O’R Pwyllgor Craffu Diogelu'r Cyhoedd a'r Amgylchedd SYDD I’W GYNNAL YN Siambr, NEUADD Y SIR, CAERFYRDDIN AM 10.00 yb AR Dydd Llun, 30ain Medi, 2019 ER MWYN CYFLAWNI’R MATERION A AMLINELLIR AR YR AGENDA ATODEDIG.

 

 

 

 

Wendy Walters

 

PRIF WEITHREDWR

 

 

 

AILGYLCHWCH OS GWELWCH YN DDA

 

Swyddog Democrataidd:

Michelle Evans Thomas

Ffôn (Llinell Uniongyrchol):

01267 224030

E-bost:

MEEvansThomas@sirgar.gov.uk

Cyf:

AD016-001

 

 

 

PWYLLGOR CRAFFU DIOGELU’R CYHOEDD A’R AMGYLCHEDD

14 AELOD

 

 

 

GRŴP PLAID CYMRU – 8 AELOD

 

 

 

1.

Cynghorydd

Karen Davies

2.

Cynghorydd

Mansel Charles

3.

Cynghorydd

Jeanette Gilasbey

4.

Cynghorydd

Dorian Phillips

5.

Cynghorydd

Susan Phillips

6.

Cynghorydd

Alan Speake

7.

Cynghorydd

Dai Thomas

8.

Cynghorydd

Aled Vaughan Owen (Is-Gadeirydd)

 

 

 

 

 

 

GRŴP LLAFUR – 4 AELOD

 

 

 

1.

Cynghorydd

Penny Edwards

2.

Cynghorydd

Tina Higgins

3.

Cynghorydd

John James (Cadeirydd)

 

 

 

 

 

 

GRŴP ANNIBYNNOL – 2 AELOD

 

 

 

1.

Cynghorydd

Arwel Davies

2.

Cynghorydd

Joseph Davies

 

 

 

 

 

 

GRŴP ANNIBYNNOL NEWYDD – 1 AELOD

 

 

 

1.

Cynghorydd

Eryl Morgan

 

 


 

 

 

AGENDA 

 

<AI1>

1.        YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

 

</AI1>

<AI2>

2.        DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL GAN GYNNWYS UNRHYW CHWIPIAU PLEIDIAU A RODDIR MEWN YMATEB I UNRHYW EITEM AR YR AGENDA.

 

</AI2>

<AI3>

3.        CWESTIYNAU GAN Y CYHOEDD (NID OEDD DIM WEDI DOD I LAW)

 

</AI3>

<AI4>

4.        PWYLLGOR CRAFFU DIOGELU'R CYHOEDD A'R AMGYLCHEDD ADRODDIAD BLYNYDDOL 2018/19

5 - 30

</AI4>

<AI5>

5.        ADRODDIAD MONITRO PERFFORMIAD CWARTER 1 - 1AF EBRILL I'R 30AIN O FEHEFIN 2019

31 - 50

</AI5>

<AI6>

6.        ADRODDIAD MONITRO CYLLIDEB CYFALAF A REFENIW 2019/20

51 - 70

</AI6>

<AI7>

7.        ADRODDIAD DATGANIAD BLYNYDDOL 2019:
Y CYNLLUN RHEOLI ASEDAU PRIFFYRDD

71 - 110

</AI7>

<AI8>

8.        EGLURHAD AM BEIDIO Â CHYFLWYNO ADRODDIAD CRAFFU

111 - 112

</AI8>

<AI9>

9.        EITEMAU AR GYFER Y DYFODOL

113 - 116

</AI9>

<AI10>

10.     LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR 5 GORFFENNAF 2019

117 - 122

</AI10>

<TRAILER_SECTION>

 

 

</TRAILER_SECTION>

 

 

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

 

 

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>