Wendy Walters

Prif Weithredwr,

Chief Executive,

Neuadd y Sir, Caerfyrddin.  SA31 1JP

County Hall, Carmarthen.  SA31 1JP

 

 

 

 

Dydd Mawrth, 10 Medi 2019

 

 

At:  holl aelodau’r Pwyllgor Cynllunio

 

 

 

 

YR WYF DRWY HYN YN EICH GALW I FYNYCHU CYFARFOD O’R Pwyllgor Cynllunio A GYNHELIR YN Y Siambr, Neuadd y Sir AM 11.30 yb, Dydd Iau, 19eg Medi, 2019 ER MWYN CYFLAWNI'R MATERION A AMLINELLIR AR YR AGENDA SYDD YNGHLWM

 

 

 

 

Wendy Walters

PRIF WEITHREDWR

 

 AILGYLCHWCH OS GWELWCH YN DDA

Swyddog Democrataidd:

Kevin Thomas

Ffôn (llinell uniongyrchol):

01267 224027

E-bost:

Democraticservices@sirgar.gov.uk

Cyf:

AD016-001

 

 

 

 


 

 

PWYLLGOR CYNLLUNIO

20 AELOD

 

 

 

Y GRŴP PLAID CYMRU – 10 AELOD

1.

Y Cynghorydd Mansel Charles

Aelod o Gyngor Cymuned Llanegwad

2.

Y Cynghorydd Tyssul Evans

Aelod o Gyngor Cymuned Llangyndeyrn

3.

Y Cynghorydd Jeanette Gilasbey

Aelod o Gyngor Tref Cydweli

4.

Y Cynghorydd Ken Howell

 

5.

Y Cynghorydd Carys Jones

6.

Y Cynghorydd Alun Lenny (Cadeirydd)

Aelod o Gyngor Tref Caerfyrddin

7.

Y Cynghorydd Jean Lewis

 

8

Y Cynghorydd Dorian Phillips

 

9.

Y Cynghorydd Gareth Thomas

 

10

Y Cynghorydd Eirwyn Williams

 

 

 

 

Y GRŴP LLAFUR – 4 AELOD

1.

Y Cynghorydd Penny Edwards

 

2.

Y Cynghorydd John James

Aelod o Gyngor Tref Pen-bre a Phorth Tywyn

3.

Y Cynghorydd Dot Jones

Aelod o Gyngor Cymuned Llannon

5.

Y Cynghorydd Kevin Madge

Aelod o Gyngor Tref Cwmaman

 

Y GRŴP ANNIBYNNOL – 4 AELOD

1.

Y Cynghorydd Sue Allen

Aelod o Gyngor Tref Hendy-Gwyn

2.

Y Cynghorydd Ieuan Davies

 

3.

Y Cynghorydd Joseph Davies

 

4.

Y Cynghorydd Irfon Jones (Is-Gadeirydd)

Aelod o Gyngor Cymuned Bronwydd

 

Y GRŴP ANNIBYNNOL NEWYDD – 2 AELOD

1.       Lle Gwag

2.       Lle Gwag

 

NI CHANIATEIR EILYDDION MEWN CYFARFODYDD O’R PWYLLGOR YMA

 

 

 

Aelodau Lleol a gwahoddir i fynychu’r cyfarfod:

 

Eitem 3.1 – Cynghorydd P.M. Hughes

 


 

 

 

 

 

A G E N D A 

 

<AI1>

1.        YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

 

</AI1>

<AI2>

2.        DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL

 

</AI2>

<AI3>

3.        YSTRIED ADRODDIADAU'R PENNAETH CYNLLUNIO YNGHYLCH Y CEISIADAU CYNLLUNIO CANLYNOL [YR YMWELODD Y PWYLLGOR A'U SAFLEOEDD YN FLAENOROL] A PHENDERFYNU AR Y CEISIADAU

 

</AI3>

<AI4>

3 .1        W/38125 - CYNLLUN I DDATBLYGU 36 O BRESWYLFEYDD A GWAITH CYSYLLTIEDIG AR DIR I'R DE O YSTAD DÔL Y DDERWEN, LLANGAIN, SIR GAERFYRDDIN SA33 5BE

5 - 22

</AI4>

<AI5>

3 .2        W/37120 - DATBLYGU SAFLE DRWY ADEILADU BWYTY ANNIBYNNOL A SIOP GOFFI ANNIBYNNOL, ILL DAU Â CHYFLEUSTERAU GYRRU DRWYDDO CYSYLLTIEDIG. GOSOD FFORDD FYNEDIAD, MAES PARCIO CYSYLLTIEDIG, PATIO, OFFER ECHDYNNU A GWAITH GYSYLLTIEDIG EHANGACH I'R SAFLE AR DIR WRTH GYLCHFAN SANCLÊR, HEN HEOL DINBYCH-Y-PYSGOD, SANCLÊR, SIR GAERFYRDDIN, SA33 4JW

23 - 46

</AI5>

<AI6>

4.        RHANBARTH Y DE - PENDERFYNU AR GEISIADAU CYNLLUNIO

47 - 184

</AI6>

<AI7>

5.        RHANBARTH Y GORLLEWIN - PENDERFYNU AR GEISIADAU CYNLLUNIO

185 - 192

</AI7>

<AI8>

6.        LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR

 

</AI8>

<AI9>

6 .1        6ED AWST, 2019

193 - 200

</AI9>

<AI10>

6 .2        22AIN AWST, 2019

201 - 204

</AI10>

<TRAILER_SECTION>

 

 

</TRAILER_SECTION>

 

 

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

 

 

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>