Mark James  LLM, DPA, DCA

Prif Weithredwr,

Chief Executive,

Neuadd y Sir, Caerfyrddin.  SA31 1JP

County Hall, Carmarthen.  SA31 1JP

 

 

 

 

 

Dydd Mawrth, 8FED Mai, 2018

 

 

- A G E N D A   D I W Y G I E D I G -

 

 

At:  holl aelodau’r Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant

 

 

YR WYF DRWY HYN YN EICH GALW I FYNYCHU CYFARFOD O’R Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant SYDD I’W GYNNAL YN Y SIAMBR, 3 HEOL SPILMAN, CAERFYRDDIN AM 2.00 p.m. AR DDydd Llun, 14eg Mai, 2018 ER MWYN CYFLAWNI’R MATERION A AMLINELLIR AR YR AGENDA ATODEDIG.

 

 

 

Mark James DYB

 

PRIF WEITHREDWR

 

 

 

AILGYLCHWCH OS GWELWCH YN DDA

 

Swyddog Democrataidd:

Michelle Evans Thomas

Ffôn (Llinell Uniongyrchol):

01267 224470

E-bost:

MEEvansThomas@sirgar.gov.uk

Cyf:

AD016-001

 

 

 

PWYLLGOR CRAFFU ADDYSG A PHLANT

 

14 AELOD O’R CYNGOR, 2 AELOD ANETHOLEDIG SYDD Â PHLEIDLAIS A 3 RHIANT-LYWODRAETHWYR ETHOLEDIG SYDD Â PHLEIDLAIS

 

 

GRŴP PLAID CYMRU – 7 AELOD

 

 

 

1.

Cynghorydd

Liam Bowen

2.

Cynghorydd

Kim Broom

3.

Cynghorydd

Betsan Jones

4.

Cynghorydd

Jean Lewis

5.

Cynghorydd

Darren Price (Cadeirydd)

6.

Cynghorydd

Emlyn Schiavone

7

Cynghorydd

Dorian Williams

 

 

 

GRŴP LLAFUR – 4 AELOD

 

 

 

1.

Cynghorydd

Dot Jones

2.

Cynghorydd

Gary Jones

3.

Cynghorydd

Shahana Najmi

4

Cynghorydd

Bill Thomas

 

 

 

GRŴP ANNIBYNNOL – 2 AELOD

 

 

 

1.

Cynghorydd

Ieuan Wyn Davies

2.

Cynghorydd

Edward Thomas (Is-Cadeirydd)

 

 

 

HEB GYSYLLTIAD PLEIDIOL – 1 AELOD

1.

Cynghorydd

John Jenkins

 

 

 

 

 

 

AELODAU ANETHOLEDIG SYDD A PHLEIDLAIS (2)

 

 

 

 

 

1.

Mrs V. Kenny

Yr Eglwys Gatholig Rufeinig

 

2.

Mrs J. Voyle Williams

Yr Eglwys yng Nghymru

 

 

 

 

 

RHIANT LYWODRAETHWYR ETHOLEDIG SYDD Â PHLEIDLAIS (3)

Cyfnod yn y swydd yn dod i ben ar y 31/03/2020

 

1.

Mrs M. Jones

Ardal 1 – Dinefwr

2.

Mrs G. Cornock-Evans

Ardal 2 – Caerfyrddin

3.

Mr J. Davies

Ardal 3 - Llanelli

 

 


 

 

AGENDA 

 

<AI1>

1.        YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB.

 

</AI1>

<AI2>

2.        DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL.

 

</AI2>

<AI3>

3.        DATGAN CHWIPIAID SYDD WEDI EU GWAHARDD.

 

</AI3>

<AI4>

4.        CWESTIYNAU GAN Y CYHOEDD (NID OEDD DIM WEDI DOD I LAW).

 

</AI4>

<AI5>

5.        Y RHAGLEN MODERNEIDDIO ADDYSG - CYNNIG I GYNYDDU NIFER Y LLEOEDD YN YSGOL GYMUNEDOL GORSLAS O 110 I 210.

5 - 74

</AI5>

<AI6>

6.        Y RHAGLEN MODERNEIDDIO ADDYSG - CYNNIG I DDARPARU DARPARIAETH FEITHRIN YN YSGOL PARC Y TYWYN DRWY GYNYDDU YR YSTOD OEDRAN O 4-11 i 3-11.

75 - 138

</AI6>

<AI7>

7.        ADOLYGIAD GORCHWYL A GORFFEN 2015/16 - MONITRO CYNLLUN GWEITHREDU.

139 - 150

</AI7>

<AI8>

8.        DIWEDDARIAD RHAGLEN TIC I YSGOLION.

151 - 154

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

 

 

</TRAILER_SECTION>

 

 

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

 

 

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>