Mark James  LLM, DPA, DCA

Prif Weithredwr,

Chief Executive,

Neuadd y Sir, Caerfyrddin.  SA31 1JP

County Hall, Carmarthen.  SA31 1JP

 

 

 

 

Dydd Mercher, 7 Tachwedd 2018

 

 

At:  holl aelodau’r Cyngor Sir

 

 

 

 

YR WYF DRWY HYN YN EICH GALW I FYNYCHU CYFARFOD O’R Cyngor Sir A GYNHELIR YN y Siambr, Neuadd y Sir, caerfyrddin AM 10.00 am. ar Dydd Mercher, 14eg Tachwedd, 2018 ER MWYN CYFLAWNI'R MATERION A AMLINELLIR AR YR AGENDA SYDD YNGHLWM

 

 

 

 

 

 Mark James   DYB

PRIF WEITHREDWR

 

 AILGYLCHWCH OS GWELWCH YN DDA

Swyddog Democrataidd:

Michelle Evans Thomas

Ffôn (llinell uniongyrchol):

01267 224470

E-bost:

MEEvansThomas@sirgar.gov.uk

Cyf:

AD016-001

 

 

 


 

A G E N D A 

 

<AI1>

1.        YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

 

</AI1>

<AI2>

2.        DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL.

 

</AI2>

<AI3>

3.        CYHOEDDIADAU'R CADEIRYDD.

 

</AI3>

<AI4>

4.        LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR COFNODION CYFARFOD Y CYNGOR A GYNHALIWYD AR YR 10FED HYDREF, 2018

7 - 16

</AI4>

<AI5>

5.        CWESTIYNAU GAN Y CYHOEDD:

 

</AI5>

<AI6>

5 .1        CWESTIWN GAN MR N.B. LEWIS I'R CYNGHORYDD DAVID JENKINS, AELOD O'R BWRDD GWEITHREDOL DROS ADNODDAU

 

 

"Beth oedd cyfanswm y Dreth Gyngor a gasglwyd yn Sir Gaerfyrddin ym mlwyddyn 2017."

 

 

</AI6>

<AI7>

6.        CWESTIYNAU GAN AELODAU:-

 

</AI7>

<AI8>

6 .1        CWESTIWN GAN Y CYNGHORYDD GILES MORGAN I'R CYNGHORYDD GLYNOG DAVIES, AELOD Y BWRDD GWEITHREDOL DROS ADDYSG & PHLANT

 

 

“Llynedd, gwnaethom sefydlu cronfa datblygu ysgolion gwerth £500k. A allaf i ofyn i'r Aelod dros Addysg faint o'r Gronfa Gwella Ysgolion sydd wedi ei ddefnyddio a sawl cais sydd wedi'i gyflwyno? Pan gafodd y Gronfa ei chyflwyno, fy nisgwyliad i oedd y byddai'n rhoi ychydig o gymorth i ysgolion a oedd yn gwneud eu gorau ond yn methu â dal dau ben llinyn ynghyd ac a oedd yn wynebu mwy o ddiffyg yn eu cyllidebau. Mae'r Gronfa wedi ei throi yn rhywbeth hollol wahanol ac nid yn bot cyffredinol o arian i ysgolion sy'n cael trafferth â chyllidebau ond yn hytrach yn bot o arian mwy cyfyngedig i'w ddefnyddio ar gyfer gwneud arbedion effeithlonrwydd. A allaf i ofyn ai dyma fwriad Aelodau'r Bwrdd Gweithredol pan gafodd y gyllideb ei ffurfio y llynedd?"

 

 

 

</AI8>

<AI9>

6 .2        CWESTIWN GAN Y CYNGHORYDD GILES MORGAN I'R CYNGHORYDD GLYNOG DAVIES, AELOD Y BWRDD GWEITHREDOL DROS ADDYSG & PHLANT

 

 

“A allaf i ofyn i'r Aelod dros Addysg a fydd ef yn ysgogi newidiadau i'r pot cyllido Anghenion Dysgu Ychwanegol wrth bennu'r gyllideb y tro nesaf.  Ar hyn o bryd mae rhai ysgolion sy'n gwneud eu gorau i integreiddio disgyblion heriol i addysg prif ffrwd yn cael eu cosbi yn sgil y ffordd rydym yn rhannu'r pot Anghenion Dysgu Ychwanegol. A allaf i geisio sicrwydd y caiff hwn ei edrych arno yn ystod y broses gyllidebu bresennol?"

 

 

</AI9>

<AI10>

6 .3        CWESTIWN GAN Y CYNGHORYDD ROB JAMES I'R CYNGHORYDD EMLYN DOLE, ARWEINYDD Y CYNGOR

 

 

“A fyddai modd i Arweinydd y Cyngor roi trosolwg cryno i ni ar y broses a ddilynwyd wrth ddewis partner sector preifat ar gyfer y Pentref Llesiant, gan amlinellu faint o sefydliadau a gymerodd ran yn y Drafodaeth Gystadleuol a’r rheswm pam y dewiswyd Sterling Health?”

 

 

</AI10>

<AI11>

6 .4        CWESTIWN GAN Y CYNGHORYDD ROB JAMES I'R CYNGHORYDD EMLYN DOLE, ARWEINYDD Y CYNGOR

 

 

“A fyddai modd i Arweinydd y Cyngor nodi pwy yw’r Cyfarwyddwyr o ran Partner y Fenter ar y Cyd a pha brofiad sydd ganddynt i ychwanegu at y prosiect?”

 

 

</AI11>

<AI12>

6 .5        CWESTIWN GAN Y CYNGHORYDD ROB JAMES I'R CYNGHORYDD EMLYN DOLE, ARWEINYDD Y CYNGOR

 

 

“Dywedir bod y Cytundeb Cydweithio ar gyfer prosiectau Llynnoedd Delta gyda Phrifysgol Abertawe a Sterling Health yn costio £200 miliwn, a fyddai modd i Arweinydd y Cyngor nodi sut y bydd disgwyl i bob partner gyfrannu at gost hon?”

 

 

</AI12>

<AI13>

6 .6        CWESTIWN GAN Y CYNGHORYDD ROB JAMES I'R CYNGHORYDD EMLYN DOLE, ARWEINYDD Y CYNGOR

 

 

“A fyddai modd i Arweinydd y Cyngor amlinellu faint y mae'r Awdurdod hwn wedi'i dalu mewn ffioedd ymgynghori ers mis Mai 2015, gan gynnwys y rheiny sy'n gysylltiedig â phrosiectau Bargen Ddinesig Bae Abertawe?”

 

 

</AI13>

<AI14>

6 .7        CWESTIWN GAN Y CYNGHORYDD ROB JAMES I'R CYNGHORYDD EMLYN DOLE, ARWEINYDD Y CYNGOR

 

 

“Yn gynharach eleni, cafodd strwythurau rheoli a llywodraethu cwmni Cwm Environmental Limited eu newid yn gwmni Teckal.  A fyddai modd i Arweinydd y Cyngor nodi pa effaith, os o gwbl, y mae'r newidiadau hyn wedi eu cael ar dâl ac amodau'r gweithwyr?”

 

 

</AI14>

<AI15>

6 .8        CWESTIWN GAN Y CYNGHORYDD ROB JAMES I'R CYNGHORYDD EMLYN DOLE, ARWEINYDD Y CYNGOR

 

 

“A fyddai modd i Arweinydd y Cyngor ddarparu gwybodaeth am y pecyn cydnabyddiaeth ariannol sy'n gysylltiedig â swydd newydd Cyfarwyddwr Gweithrediadau Delta Llesiant Cyf?”

 

 

</AI15>

<AI16>

6 .9        CWESTIWN GAN Y CYNGHORYDD ROB JAMES I'R CYNGHORYDD EMLYN DOLE, ARWEINYDD Y CYNGOR

 

 

“Mae'r Awdurdod hwn wedi sefydlu nifer o gwmnïau yn y deunaw mis diwethaf sydd wedi arwain at lai o oruchwyliaeth o ran y gwasanaethau sy'n cael eu cyflawni fel arfer gan y Cyngor; nid yw Cynghorwyr na'r cyhoedd yn ymwybodol o'r hyn sy'n digwydd yn y cwmnïau hyn; ac mae cyllid cyhoeddus sy’n gysylltiedig â mentrau'r sector cyhoeddus yn cael eu cwestiynu.  Yn hynny o beth, a oes modd i Arweinydd y Cyngor roi addewid y bydd yn atal gwasanaethau rhag cael eu trosglwyddo'n allanol yn barhaus i gwmnïau teckal ac addo peidio â chreu unrhyw gwmnïau newydd, gan gynnwys unrhyw rai sy'n ymwneud â'r Fargen Ddinesig, ar gyfer gweddill y tymor hwn?”

 

 

</AI16>

<AI17>

6 .10     CWESTIWN GAN Y CYNGHORYDD EDWARD THOMAS I'R CYNGHORYDD JANE TREMLETT, AELOD Y BWRDD GWEITHREDOL DROS GOFAL CYMDEITHASOL & IECHYD

 

 

“Yn ddiweddar, gwnes fynychu cyfarfod â chi i drafod y posibilrwydd o wneud Llandeilo yn Dref sy'n Cefnogi Pobl â Dementia. A oes modd ichi roi diweddariad i mi a'm cyd-aelodau ynghylch y posibilrwydd o wneud Sir Gaerfyrddin yn Sir sy'n Cefnogi Pobl â Dementia."

 

 

</AI17>

<AI18>

7.        YSTYRIED Y RHYBUDD O GYNNIG CANLYNOL:-

 

</AI18>

<AI19>

7 .1        RHYBUDD O GYNNIG A GYFLWYNWYD GAN Y CYNGHORYDD CEFIN CAMPBELL

 

 

“Mae’r Cyngor hwn yn nodi:

 

  • Papur Gwyn Brexit a’n Tir Llywodraeth Cymru;
  • Y cynigion o fewn y papur i ddileu Taliadau Sylfaenol i ffermwyr;
  • Bod y taliadau sylfaenol hynny yn cyfrannu tuag at ryw 80% o elw net ffermwyr;
  • Bod y diwydiant amaeth yn parhau i fod yn gyflogwr sylweddol yn Sir Gaerfyrddin a bod llawer o fusnesau bach a chanolig eu maint ar draws y sir yn dibynnu’n sylweddol ar y sector;
  • Bod cynigion Llywodraeth Cymru yn caniatáu perchnogion tir eraill (h.y. sefydliadau trydydd sector, cwmnïau coedwigaeth, unigolion neu sefydliadau cyfoethog) i gystadlu am y cyllid cyhoeddus sydd ar gael i ffermwyr ar hyn o bryd;

 

Mae’r Cyngor hwn yn mynegi pryder nad yw Papur Gwyn Llywodraeth Cymru Brexit a’n Tir yn cynnwys model neu asesiad o’r effaith y bydd y newidiadau arfaethedig yn ei gael ar yr economi leol neu genedlaethol.

 

Mae’r Cyngor yn bryderus y gallai’r cynigion arfaethedig gael effaith negyddol ar gefn gwlad Sir Gaerfyrddin a pheryglu dyfodol y fferm deuluol sydd wedi cynnal yr economi, bywyd cymunedol a’r iaith Gymraeg yn ein cymunedau gwledig am genedlaethau.

 

Mae'r Cyngor yn credu na ddylid cyflwyno newidiadau i daliadau ffermydd nes y cyflwynir asesiadau manwl o’r effeithiau posibl ar swyddi ac economi Sir Gaerfyrddin a Chymru gyfan ac y dylai unrhyw drawsnewid ddigwydd dros gyfnod hir o amser.

 

Yn ychwanegol at hyn mae’r Cyngor hefyd yn credu y byddai’n gwneud synnwyr i Lywodraeth Cymru ohirio unrhyw benderfyniad ar daliadau sylfaenol i ffermydd nes ar ôl i gytundeb masnach gael ei gytuno rhwng y DU a’r Undeb Ewropeaidd yn sgîl Brexit.”

 

 

</AI19>

<AI20>

8.        YSTYRIED ARGYMHELLION Y BWRDD GWEITHREDOL O RAN Y MATER CANLYNOL:-

 

</AI20>

<AI21>

8 .1        CYNLLUN DATBLYGU LLEOL DIWYGIEDIG SIR GAERFYRDDIN 2018-2033.

17 - 404

</AI21>

<AI22>

9.        DERBYN ADRODDIAD CYFARFOD Y BWRDD GWEITHREDOL A GYNHALIWYD AR 22AIN HYDREF, 2018

405 - 412

</AI22>

<AI23>

10.     AELODAETH PWYLLGORAU

 

</AI23>

<AI24>

10 .1     NODI BOD Y GRWP LLAFUR WEDI ENWEBU'R CYNGHORYDD JOHN PROSSER I GYMERYD LLE'R CYNGHORYDD ERYL MORGAN AR BANEL HEDDLU A THROSEDDU DYFED POWYS.

 

</AI24>

<AI25>

11.     COFNODION ER GWYBODAETH (AR GAEL AR Y WEFAN)

 

</AI25>

<AI26>

11 .1     PWYLLGOR CRAFFU CYMUNEDAU - 21AIN MEDI 2018

 

</AI26>

<AI27>

11 .2     PWYLLGOR CRAFFU GOFAL CYMDEITHASOL AC IECHYD - 25AIN MEDI 2018

 

</AI27>

<AI28>

11 .3     PWYLLGOR CRAFFU ADDYSG A PHLANT - 27AIN MEDI 2018

 

</AI28>

<AI29>

11 .4     PWYLLGOR ARCHWILIO - 28AIN MEDI 2018

 

</AI29>

<AI30>

11 .5     PWYLLGOR CRAFFU DIOGELU'R CYHOEDD A'R AMGYLCHEDD - 1AF HYDREF 2018

 

</AI30>

<AI31>

11 .6     PWYLLGOR CYNLLUNIO - 2AIL HYDREF 2018

 

</AI31>

<AI32>

11 .7     PWYLLGOR CRAFFU CYMUNEDAU - 4YDD HYDREF 2018

 

</AI32>

<AI33>

11 .8     PWYLLGOR CRAFFU POLISI AC ADNODDAU - 11EG HYDREF 2018

 

</AI33>

<AI34>

11 .9     PWYLLGOR GWASANAETHAU DEMOCRATAIDD - 15FED HYDREF 2018

 

</AI34>

<AI35>

11 .10  PWYLLGOR CYNLLINIO - 18FED HYDREF 2018

 

</AI35>

<AI36>

11 .11  PWYLLGOR TRWYDDEDU - 24AIN HYDREF 2018

 

</AI36>

<TRAILER_SECTION>

 

 

</TRAILER_SECTION>

 

 

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

 

 

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

DS: Mae adroddiadau yn cael eu hargraffu mewn du a gwyn yn unig er mwyn arbed costau. Fodd bynnag mae pob adroddiad ar gael ar-lein fel y gall aelodau o'r Pwyllgor / Cyngor Sir a'r cyhoedd weld lluniau/graffiau mewn lliw.