Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant

 

Dydd Iau, 20 Rhagfyr 2018

 

YN BRESENNOL: Y Cynghorydd D. Price (Cadeirydd)

 

Y Cynghorwyr:

L.R. Bowen, K.V. Broom, I.W. Davies, J.P. Jenkins, B.W. Jones, D. Jones, G.R. Jones, M.J.A. Lewis, S. Najmi, E.M.J.G. Schiavone, B. Thomas, E.G. Thomas, a W.T. Evans (Yn lle D.T. Williams).

 

Mr J. Davies – Rhiant Lywodraethwr [Ardal Llanelli]

Mrs M. Jones – Rhiant Lywodraethwr [Ardal Dinefwr]  

Mrs V. Kenny – Cynrychiolydd o’r Eglwys Gatholig Rufeinig

Mrs J. Voyle-Williams – Cynrychiolydd o’r Eglwys yng Nghymru

 

Hefyd yn bresennol:

 

Y Cynghorydd G. Davies, Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Addysg & Phlant

 

Yr oedd y swyddogion canlynol yn gwasanaethu yn y cyfarfod:

 

Mr G. Morgans                      -           Cyfarwyddwr Addysg & Gwasanaethau Plant

Mr C. Moore                          -           Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol

Mr A. Morgan                        -           Pennaeth Gwasanaethau Addysg

Mr A. Rees                            -           Pennaeth y Cwricwlwm a Lles

Mr S. Davies                         -           Pennaeth Mynediad i Addysg      

Ms E. Forsyth                       -           Pennaeth dros dro Effeithiolrwydd Ysgolion

Mr A. Carter                           -           Uwch Rheolwr TIC Ysgolion

Mr J. Buck                             -           Swyddog Perfformiad a Gwybodaeth

Ms S. Nolan                          -           Cyfrifydd Grŵp

Ms G. Adams                        -           Prif Reolwr, Gwasanaeth Cefnogi Ieuenctid

Mrs M. Evans Thomas        -           Prif Swyddog Gwasanaethau Democrataidd

Ms L. Jenkins                       -           Swyddog Gwasanaethau Democrataidd

 

Y Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP. 10:00 – 12:55

 

<AI1>

1.            YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

 

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorydd D.T. Williams a Mrs G. Cornock-Evans (Rhiant-lywodraethwr - Caerfyrddin).

Wrth nodi mai hwn fyddai'r cyfarfod olaf lle byddai Mrs Jean Voyle-Williams yn bresennol ac yn cyflawni ei rôl fel Cynrychiolydd yr Eglwys yng Nghymru, diolchodd y Cadeirydd i Mrs Voyle-Williams am ei gwasanaeth a dymunodd yn dda iddi ar gyfer y dyfodol. Diolchodd Mrs Voyle-Williams i'r Cadeirydd, i'r Pwyllgor ac i'r swyddogion am eu gwaith caled o ran craffu maes gwaith mor bwysig sydd o fudd i blant ac addysg yn y Sir.

 

 

 

 

 

</AI1>

<AI2>

2.            DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL GAN GYNNWYS UNRHYW CHWIPIAU PLEIDIAU A RODDIR MEWN YMATEB I UNRHYW EITEM AR YR AGENDA.

 

Y Cynghorydd

Rhif y Cofnod(ion)

Math o Fuddiant

L. Bowen

4, 5, 6 a 7

Mae ei fam yn gweithio yn Ysgol Llangynnwr, a'i ddyweddi yn gweithio yn yr Uned Gyfieithu

B.W. Jones

4, 5, 6 a 7

Mae ei mab yn athro yn Ysgol Parc y Tywyn

D. Jones

4 a 5

Mae ei chwaer a'i brawd-yng-nghyfraith yn gweithio yn yr Adran Addysg

D. Jones

4, 5, 6 a 7

Mae ei meibion yn aelodau o Wasanaeth Cerdd Sir Gaerfyrddin

G. Jones

4 a 5

Mae ei wraig yn gweithio yn yr Adran Addysg

V. Kenny

4 a 5

Mae ei merch yn gweithio i'r Gwasanaethau Cymdeithasol

E. Schiavone

4, 5, 6 a 7

 

Mae ei wraig yn gweithio yn Ysgol Uwchradd y Frenhines Elisabeth

 

Ni chafwyd dim datganiadau ynghylch chwip waharddedig.

 

</AI2>

<AI3>

3.            CWESTIYNAU GAN Y CYHOEDD (NID OEDD DIM WEDI DOD I LAW)

 

Dywedodd y Cadeirydd nad oedd dim cwestiynau wedi dod i law gan y cyhoedd.

 

</AI3>

<AI4>

4.            YMGYNGHORI YNGHYLCH STRATEGAETH Y GYLLIDEB REFENIW 2019/20 TAN 2021/22

 

[noder:  Roedd y Cynghorwyr L. Bowen, B.W. Jones, D. Jones, G. Jones, E. Schiavone a Mrs V. Kenny wedi datgan buddiant yn yr eitem hon yn gynharach.]

 

Yn ei gyfarfod ar 19 Tachwedd 2018, bu'r Bwrdd Gweithredol yn ystyried Strategaeth Cyllideb Refeniw 2019/20 i 2021/22 a chymeradwyodd yr adroddiad at ddibenion ymgynghori.

 

Darparodd Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol drosolwg ar gyfer yr aelodau o'r Gyllideb Refeniw ar gyfer 2019/20 a'r ffigurau dangosol ar gyfer y ddwy flynedd ddilynol. Rhoddwyd gwybod i'r aelodau bod yna bosibilrwydd o setliad negyddol, a bod setliad negyddol o 0.5% yn gyfwerth ag £1.1 miliwn mewn termau real. Wrth baratoi at y toriadau i'r setliad, mae gwaith sylweddol wedi'i wneud i nodi arbedion effeithlonrwydd/rhesymoliadau pellach yn y gwasanaeth.

 

Mae'r Gyllideb Ddrafft yn ystyried effaith y cynnydd yng Nghyfraniadau'r Cyflogwr ar gyfer Pensiynau Athrawon o 16.48% i 23.6%, sef cost o £2.75 miliwn yn 2019/20 ac £1.75 yn 2020/21. Mae'n debygol y bydd hyn yn cael ei ariannu gan grant Llywodraeth Cymru drwy'r Llywodraeth Ganolog.

 

 

Mae grant o £15 miliwn bellach ar gael gan Lywodraeth Cymru i Awdurdodau Lleol a disgwylir mai oddeutu £900,000 fydd cyfran Sir Gaerfyrddin, ond nodwyd bod rhaid defnyddio'r grant ar gyfer hyfforddiant proffesiynol ar hyn o bryd. Nid ydym yn gwybod a fydd hyn yn newid.

 

Yn bennaf mae'r pwysau ar y gyllideb ynghylch Addysg a Gwasanaethau Plant oherwydd Diswyddiadau Cynnar Gwirfoddol mewn ysgolion, darpariaeth Anghenion Addysgol Arbennig, diffyg ariannol yn incwm CLG y Gwasanaeth Cerdd a Lleoliadau'r tu allan i'r Sir. Yn gyffredinol, mae'r Awdurdod yn rhagweld amrywiant o £2.237 miliwn ar ddiwedd y flwyddyn y bydd rhaid ei fodloni o'r Gweddillion Cyffredinol.

 

Crynhodd Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol drwy ddweud bod cyllidebau ysgol wedi cael eu diogelu'n rhannol yn y blynyddoedd blaenorol a'u bod yn cael 1% yn uwch na'r taliad cenedlaethol gan Lywodraeth Cymru. Fodd bynnag, mae newidiadau diweddar wedi trosglwyddo'r cyfrifoldeb i'r Awdurdod a gofynnir i ysgolion reoli eu costau eu hunain yn unol â chyllideb niwtral (gan gynnwys codiadau cyflog a'r costau cyffredinol megis cyfleustodau a gwasanaethau). Nid yw hon yn sefyllfa ddelfrydol a byddai'r £900,000 a gynigir ar gyfer hyfforddiant proffesiynol yn gwneud gwahaniaeth sylweddol o ran cael gwared ag unrhyw ddiffyg cyllidebol yn y maes hwn.

 

Cydnabu'r Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant fod yr adran o dan bwysau cynyddol yn ariannol gan nad oes newid wedi bod yn y gyllideb, a'i bod yn anodd nodi'r meysydd ar gyfer gostyngiadau.

 

Codwyd y cwestiynau/sylwadau canlynol wrth drafod yr adroddiad:-

 

 

 

 

 

 

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL

 

4.1 Bod yr Ymgynghoriad ynghylch Strategaeth Cyllideb Refeniw 2019/20 - 2021/22 yn cael ei dderbyn;

4.2 Bod y Crynhoad Taliadau ar gyfer yr Adran Addysg a Phlant, fel y manylir yn Atodlen C i'r adroddiad yn cael ei gymeradwyo;

4.3 Bod y Bwrdd Gweithredol yn cael gwybod am bryderon difrifol y Pwyllgor ynghylch unrhyw ostyngiad i'r Gwasanaeth Lles Addysg, y Gwasanaeth Addysg a Seicoleg Plant a'r Gwasanaeth Cwnsela Ysgolion a goblygiadau difrifol unrhyw ostyngiad.

4.4 Bod cais y Pwyllgor bod unrhyw arian ychwanegol a nodir ar draws cyllideb yr Awdurdod yn cael ei drosglwyddo i'r Adran Addysg a bod y Bwrdd Gweithredol yn cael gwybod am hyn.

 

 

</AI4>

<AI5>

5.            CYNLLUN BUSNES YR ADRAN ADDYSG A PHLANT  2019/20 - 2022

 

[NODER:  Roedd y Cynghorwyr L. Bowen, B.W. Jones, D. Jones, G. Jones ac E. Schiavone a Mrs V. Kenny wedi datgan buddiant yn yr eitem hon yn gynharach.]

 

Rhoddodd y Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant drosolwg o'r adroddiad ac yn benodol tynnodd sylw'r aelodau at yr eitemau canlynol-

 

 

Codwyd y cwestiynau/sylwadau canlynol wrth drafod yr adroddiad –

 

 

 

 

 

Nododd yr aelodau gynnydd sylweddol o 625 o ddiwrnodau yn 2016/17 i 2,388 o ddiwrnodau yn 2017/18. Dywedodd y Rheolwr Perfformiad a Gwybodaeth fod hyn wedi digwydd yn fwy na thebyg oherwydd achos cymhleth, ac ychwanegodd y byddai hi'n gofyn i Bennaeth y Gwasanaethau Plant ddarparu ymateb mwy manwl ar gyfer yr aelodau.

 

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL dderbyn Cynllun Busnes yr Adran Addysg a Phlant 2019/20 – 2022.

 

</AI5>

<AI6>

6.            CYNLLUN BUSNES ERW 2018/19

 

[NODER:  Roedd y  Cynghorwyr L. Bowen, B.W. Jones, D. Jones ac E. Schiavone wedi datgan buddiant yn yr eitem hon yn gynharach.]

 

Cynghrair â chyfansoddiad cyfreithiol o chwe Awdurdod Lleol Cyfagos yw ERW (Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Castell-nedd Port Talbot, Abertawe, Sir Benfro a Phowys).  Mae ei swyddogaethau'n cyd-fynd ac yn cydymffurfio â'r canllawiau cenedlaethol ar gyfer gwella ysgolion.

 

Cafodd y Pwyllgor gyflwyniad ynghylch Cynllun Busnes ERW 2018/19 a oedd yn nodi'r amcanion allweddol, arferion a chyfeiriad gwaith y rhanbarth. Mae'r cynllun busnes yn cyd-fynd yn broffidiol ag agenda gwella ysgolion lleol yr Awdurdod, ac felly'n sicrhau buddion a chynnydd ar gyfer holl leoliadau ysgol Sir Gaerfyrddin. 

 

Codwyd y cwestiynau/sylwadau canlynol mewn perthynas â'r cyflwyniad a'r adroddiad -

 

 

 

PENDERFYNWYD derbyn yr adroddiad.

 

</AI6>

<AI7>

7.            DIWEDDARIAD RHAGLEN TIC I YSGOLION

 

[NODER:  Roedd y Cynghorwyr L. Bowen, B.W. Jones, D. Jones ac E. Schiavone wedi datgan buddiant yn yr eitem hon yn gynharach.]

 

Rhoddwyd cyflwyniad gan yr Uwch-reolwr - Ysgolion TIC, a oedd yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am raglen Trawsnewid i Wneud Cynnydd (TIC) – Cymorth ar gyfer Ysgolion.

 

Nod y Rhaglen TIC i Ysgolion yw defnyddio egwyddorion TIC o weithio ar y cyd, lleihau gwastraff a rhannu arfer da i gynorthwyo ysgolion i leihau costau, ond ar yr un pryd, diogelu ansawdd gwasanaethau rheng flaen a gwella deilliannau.  Mae hefyd yn ceisio cryfhau'r cysylltiadau rhwng ysgolion a'r Awdurdod Lleol drwy weithio mewn partneriaeth.

 

Codwyd y cwestiynau/sylwadau canlynol mewn perthynas â'r cyflwyniad a'r adroddiad -

 

 

 

PENDERFYNWYD 

 

7.1       bod y wybodaeth yn cael ei nodi;

7.2       bod y Pwyllgor yn cael y copi diweddaraf o'r arbedion sydd wedi'u gwneud hyd yn hyn drwy'r rhaglen.

 

 

 

 

</AI7>

<AI8>

8.            EITEMAU AR GYFER Y DYFODOL

 

Bu'r Pwyllgor yn ystyried rhestr o eitemau sydd i ddod.  Rhoddwyd gwybod i'r Pwyllgor na fyddai Adroddiad Hunanwerthuso Gwasanaethau Addysg yr Awdurdod Lleol yn cael ei gwblhau cyn y cyfarfod ym mis Ionawr.

 

PENDERFYNWYD cytuno ar y rhestr o eitemau ar gyfer y dyfodol a oedd i'w hystyried yn y cyfarfod nesaf ar 24 Ionawr 2019, heb Adroddiad Hunanwerthuso Gwasanaethau Addysg yr Awdurdod Lleol.

 

 

 

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

 

 

 

 

 

________________________                                          __________________

CADEIRYDD                                                                                    DYDDIAD

 

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

 

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

 

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

 

FIELD_SUMMARY

 

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

 

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>