Mark James  LLM, DPA, DCA

Prif Weithredwr,

Chief Executive,

Neuadd y Sir, Caerfyrddin.  SA31 1JP

County Hall, Carmarthen.  SA31 1JP

 

 

 

 

 

Dydd Iau, 18eg Ionawr, 2018

 

 

At:  holl aelodau’r Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant

 

 

YR WYF DRWY HYN YN EICH GALW I FYNYCHU CYFARFOD O’R Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant SYDD I’W GYNNAL YN y siambr, neuadd y sir, caerfyrddin AM 10.00 a.m. AR Ddydd Iau, 25ain Ionawr, 2018 ER MWYN CYFLAWNI’R MATERION A AMLINELLIR AR YR AGENDA ATODEDIG.

 

 

 

Mark James DYB

 

PRIF WEITHREDWR

 

 

 

AILGYLCHWCH OS GWELWCH YN DDA

 

Swyddog Democrataidd:

Michelle Evans Thomas

Ffôn (Llinell Uniongyrchol):

01267 224470

E-bost:

MEEvansThomas@sirgar.gov.uk

Cyf:

AD016-001

 

 

 

PWYLLGOR CRAFFU ADDYSG A PHLANT

 

14 AELOD O’R CYNGOR, 2 AELOD ANETHOLEDIG SYDD Â PHLEIDLAIS A 3 RHIANT-LYWODRAETHWYR ETHOLEDIG SYDD Â PHLEIDLAIS

 

 

GRŴP PLAID CYMRU – 7 AELOD

 

 

 

1.

Cynghorydd

Liam Bowen

2.

Cynghorydd

Kim Broom

3.

Cynghorydd

Betsan Jones

4.

Cynghorydd

Jean Lewis

5.

Cynghorydd

Darren Price (Cadeirydd)

6.

Cynghorydd

Emlyn Schiavone

7

Cynghorydd

Dorian Williams

 

 

 

GRŴP LLAFUR – 4 AELOD

 

 

 

1.

Cynghorydd

Dot Jones

2.

Cynghorydd

Gary Jones

3.

Cynghorydd

Shahana Najmi

4

Cynghorydd

Bill Thomas

 

 

 

GRŴP ANNIBYNNOL – 2 AELOD

 

 

 

1.

Cynghorydd

Ieuan Wyn Davies

2.

Cynghorydd

Edward Thomas (Is-Cadeirydd)

 

 

 

HEB GYSYLLTIAD PLEIDIOL – 1 AELOD

1.

Cynghorydd

John Jenkins

 

 

 

 

 

 

AELODAU ANETHOLEDIG SYDD A PHLEIDLAIS (2)

 

 

 

 

 

1.

Mrs. V. Kenny

Yr Eglwys Gatholig Rufeinig

 

2.

Mrs. J. Voyle Williams

Yr Eglwys yng Nghymru

 

 

 

 

 

RHIANT LYWODRAETHWYR ETHOLEDIG SYDD Â PHLEIDLAIS (3)

Cyfnod yn y swydd yn dod i ben ar y 31/03/2018

 

1.

Mrs. K. Hill

Ardal 1 – Dinefwr

2.

Mrs. A. Pickles

Ardal 2 – Caerfyrddin

3.

Lle Gwag

Ardal 3 - Llanelli

 

 


 

 

AGENDA 

 

<AI1>

1.        YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB.

 

</AI1>

<AI2>

2.        DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL.

 

</AI2>

<AI3>

3.        DATGAN CHWIPIAID SYDD WEDI EU GWAHARDD.

 

</AI3>

<AI4>

4.        CWESTIYNAU GAN Y CYHOEDD (NID OEDD DIM WEDI DOD I LAW).

 

</AI4>

<AI5>

5.        ADRODDIAD PERFFORMIAD & CHYRHAEDDIAD YSGOLION 2016/17.

5 - 38

</AI5>

<AI6>

6.        PAPUR CYD-DESTUNOL ARWEINYDDIAETH A DATA YSGOLION - 2016/17.

39 - 52

</AI6>

<AI7>

7.        DIWEDDARIAD ADOLYGIAD CWRICWLWM 11-19 SIR GAERFYRDDIN.

53 - 60

</AI7>

<AI8>

8.        Y RHAGLEN MODERNEIDDIO ADDYSG - ADRODDIAD CYNNYDD HYD AT RAGFYR 2017.

61 - 70

</AI8>

<AI9>

9.        Y RHAGLEN MODERNEIDDIO ADDYSG - CYNNIG I DDARPARU DARPARIAETH FEITHRIN YN YSGOL PARC-Y-TYWYN DRWY GYNYDDU YR YSTOD OEDRAN O 4-11 I 3-11.

71 - 132

</AI9>

<AI10>

10.     Y RHAGLEN MODERNEIDDIO ADDYSG - CYNNIG I GYNYDDU NIFER Y LLEOEDD YN YSGOL GYMUNEDOL GORSLAS O 110 I 210.

133 - 200

</AI10>

<AI11>

11.     DIWEDDARAF AM WEITHREDIADAU AC ATGYFEIRIADAU'R PWYLLGOR CRAFFU ADDYSG & PHLANT.

201 - 206

</AI11>

<AI12>

12.     EITEMAU AR GYFER Y DYFODOL.

207 - 212

</AI12>

<AI13>

13.     LLOFNODI FEL COFNOD CYWIR COFNODION CYFARFODYDD Y PWYLLGOR A GYNHALIWYD AR Y DYDDIADAU CANLYNOL:-

 

</AI13>

<AI14>

13 .1     27AIN TACHWEDD, 2017;

213 - 222

</AI14>

<AI15>

13 .2     21AIN RHAGFYR, 2017.

223 - 228

</AI15>

<TRAILER_SECTION>

 

 

</TRAILER_SECTION>

 

 

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

 

 

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>