Mark James  LLM, DPA, DCA

Prif Weithredwr,

Chief Executive,

Neuadd y Sir, Caerfyrddin.  SA31 1JP

County Hall, Carmarthen.  SA31 1JP

 

 

 

 

 

Dydd Gwener, 16 Tachwedd 2018

 

 

At:  holl aelodau’r Pwyllgor Craffu Cymunedau

 

 

YR WYF DRWY HYN YN EICH GALW I FYNYCHU CYFARFOD O’R Pwyllgor Craffu Cymunedau SYDD I’W GYNNAL YN Siambr, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin AM 10.00 am AR Dydd Gwener, 23ain Tachwedd, 2018 ER MWYN CYFLAWNI’R MATERION A AMLINELLIR AR YR AGENDA ATODEDIG.

 

 

 

 

Mark James DYB

 

PRIF WEITHREDWR

 

 

 

AILGYLCHWCH OS GWELWCH YN DDA

 

Swyddog Democrataidd:

Kevin J Thomas

Ffôn (Llinell Uniongyrchol):

01267 224027

E-bost:

KJThomas@sirgargov.uk

Cyf:

AD016-001

 

 

 

PWYLLGOR CRAFFU CYMUNEDAU

13 AELOD

 

 

 

GRŴP PLAID CYMRU – 6 AELOD

 

 

 

1.

Cynghorydd

Ann Davies

2.

Cynghorydd

Handel Davies

3.

Cynghorydd

Jeanette Gilasbey

4.

Cynghorydd

Betsan Jones

5.

Cynghorydd

Gareth Thomas (Is-Gadeirydd)

6.

Cynghorydd

Aled Vaughan Owen

 

 

 

GRŴP LLAFUR – 4 AELOD

 

 

 

1.

Cynghorydd

Deryk Cundy

2.

Cynghorydd

Sharen Davies (Cadeirydd)

3.

Cynghorydd

Shirley Matthews

4.

Cynghorydd

Louvain Roberts

 

 

 

 

 

 

GRŴP ANNIBYNNOL – 3 AELOD

 

 

 

1.

Cynghorydd

Anthony Davies

2.

Cynghorydd

Irfon Jones

3.

Cynghorydd

Hugh Shepardson

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

AGENDA 

 

<AI1>

1.        YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

 

</AI1>

<AI2>

2.        DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL GAN GYNNWYS UNRHYW CHWIP A NODWYD MEWN PERTHYNAS AG UNRHYW EITEM AR YR AGENDA

 

</AI2>

<AI3>

3.        CWESTIYNAU GAN Y CYHOEDD (NID OEDD DIM WEDI DOD I LAW)

 

</AI3>

<AI4>

4.        CYNLLUN DATBLYGU LLEOL DIWYGIEDIG SIR GAERFYRDDIN 2018-2033 FERSIWN DRAFFT O'R STRATEGAETH A FFEFRIR

5 - 404

</AI4>

<AI5>

5.        STRATEGAETH DDIGARTREFEDD RANBARTHOL

405 - 426

</AI5>

<AI6>

6.        ADRODDIAD MONITRO CYLLIDEB CYFALAF A REFENIW 2018/19

427 - 446

</AI6>

<AI7>

7.        ADRODDIAD BLYNYDDOL Y PWYLLGOR CRAFFU CYMUNEDAU 2017/18

447 - 466

</AI7>

<AI8>

8.        DIWEDDARIAD GWEITHREDU CRAFFU

467 - 482

</AI8>

<AI9>

9.        EITEMAU AR GYFER Y DYFODOL

483 - 484

</AI9>

<AI10>

10.     EGLURHAD AM BEIDIO Â CHYFLWYNO ADRODDIAD CRAFFU

485 - 486

</AI10>

<AI11>

11.     LLOFNODI YN GOFNODAU CYWIR COFNODION Y PWYLLGOR A GYNHALIWYD AR Y DYDDIADAU CANLYNOL

 

</AI11>

<AI12>

11 .1     21AIN MEDI 2018

487 - 492

</AI12>

<AI13>

11 .2     4YDD HYDREF 2018

493 - 498

</AI13>

<TRAILER_SECTION>

 

 

</TRAILER_SECTION>

 

 

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

 

 

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>