Mark James  LLM, DPA, DCA

Prif Weithredwr,

Chief Executive,

Neuadd y Sir, Caerfyrddin.  SA31 1JP

County Hall, Carmarthen.  SA31 1JP

 

 

 

 

Dydd Iau, 4 Ionawr 2018

 

 

At:  holl aelodau’r Cyngor Sir

 

 

 

 

YR WYF DRWY HYN YN EICH GALW I FYNYCHU CYFARFOD O’R Cyngor Sir A GYNHELIR YN Siambr, Neuadd y Sir AM 10.00 am, Dydd Mercher, 10fed Ionawr, 2018 ER MWYN CYFLAWNI'R MATERION A AMLINELLIR AR YR AGENDA SYDD YNGHLWM

 

 

 

 

 

Mark James DYB

PRIF WEITHREDWR

 

 AILGYLCHWCH OS GWELWCH YN DDA

Swyddog Democrataidd:

Kevin Thomas

Ffôn (llinell uniongyrchol):

01267 224027

E-bost:

kjthomas@sirgar.gov.uk

Cyf:

AD016-001

 

 

 


 

A G E N D A 

 

<AI1>

1.        YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

 

</AI1>

<AI2>

2.        DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL.

 

</AI2>

<AI3>

3.        CYHOEDDIADAU'R CADEIRYDD.

 

</AI3>

<AI4>

4.        CWESTIYNAU GAN Y CYHOEDD (NID OEDD DIM WEDI DOD I LAW).

 

</AI4>

<AI5>

5.        CYFLWYNO DEISEB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Rydym ni sydd wedi llofnodi isod yn galw ar Gyngor Sir Caerfyrddin i gyflawni ei ddyletswydd hollbwysig i ddiogelu ac amddiffyn plant drwy symud yr elusen Chooselife i leoliad arall addas.  Mae lleoliad presennol Chooselife, sef yn union gyfagos i’r ysgol babanod ac iau newydd yn Heol Copperworks, yn annerbyniol ac yn beryglus gan y bydd cannoedd o blant yn cerdded i'r ysgol ar hyd Heol Copperworks bob dydd. Mae agosrwydd y ddau gyfleuster yn anghydnaws ac mae’n rhaid i un ohonynt symud. Oherwydd y buddsoddiad sydd eisoes wedi’i wneud gan y Cyngor Sir, rhaid mai Chooselife yw’r un sy’n symud."

 

 

</AI5>

<AI6>

6.        CWESTIYNAU GAN AELODAU (NID OEDD DIM WEDI DOD I LAW).

 

</AI6>

<AI7>

7.        YSTYRIED Y RHYBUDDION O GYNNIG CANLYNOL:-

 

</AI7>

<AI8>

7 .1        RHYBUDD O GYNNIG A GYFLWYNWYD GAN Y CYNGHORYDD GLYNOG DAVIES

 

 

“EITHRIO'R SAWL SY'N GADAEL GOFAL RHAG Y DRETH GYNGOR

 

Mae'r sawl sy'n gadael gofal y gofalwyd amdanynt gan yr Awdurdod Lleol ymysg y grwpiau mwyaf agored i niwed yn ein cymuned.  Fel rhan o'n rôl rhianta corfforaethol, credwn y dylai Cyngor Sir Caerfyrddin geisio cadw pobl ifanc yn ddiogel a gwella eu cyfleoedd bywyd. Mae gennym ddyletswydd i'r sawl sy'n gadael gofal.

 

Rydym yn credu bod cyfrifoldeb arnom i sicrhau, pan fydd pobl ifanc yn symud o ofal i fywyd fel oedolyn, fod y broses mor esmwyth â phosibl ac i wneud popeth a allwn i liniaru'r newidiadau sydd yn aml yn arwain at broblemau dyled i'r sawl sy'n gadael gofal wrth iddynt ddechrau rheoli eu harian eu hunain.

 

Rydym yn cynnig y rhybudd o gynnig canlynol:

 

Dylai pawb sy'n gadael gofal gael eu heithrio rhag y dreth gyngor hyd at 21 oed (gyda'r dewis o gynyddu'r oedran i 25 mewn amgylchiadau eithriadol)”.

 

 

</AI8>

<AI9>

8.        ADRODDIAD BLYNYDDOL Y PWYLLGOR SAFONAU

5 - 14

</AI9>

<AI10>

9.        CYNLLUN GOSTYNGIADAU'R DRETH GYNGOR, 2018/19

15 - 24

</AI10>

<AI11>

10.     YSTYRIED ARGYMHELLION Y BWRDD GWEITHREDOL O RAN Y MATERERION CANLYNOL:

 

</AI11>

<AI12>

10 .1     CYNLLUN DATBLYGU LLEOL SIR GAERFYRDDIN 2006-2021 - ADRODDIAD ADOLYGU  (Y Bwrdd Gweithredol 18fed Rhagfyr 2017)

25 - 152

</AI12>

<AI13>

10 .2     CYNLLUN DATBLYGU LLEOL SIR GAERFYRDDIN DIWYGIEDIG 2018 - 2033 CYTUNDEB CYFLENWI DRAFFT YNGHYD Â'R FETHODOLEG ASESU SAFLEOEDD DRAFFT (Y Bwrdd Gweithredol 18fed Rhagfyr, 2017

153 - 218

</AI13>

<AI14>

11.     DERBYN ADRODDIAD CYFARFOD Y BWRDD GWEITHREDOL A GYNHALIWYD AR 18FED RHAGFYR, 2017.

219 - 230

</AI14>

<AI15>

12.     YSTYRIED ARGYMHELLION Y PWYLLGOR GWASANAETHAU DEMOCRATAIDD O RAN Y MATER CANLYNOL:

 

</AI15>

<AI16>

12 .1     AROLWG - AMSERAU CYFARFODYDD Y CYNGOR (PWYLLGOR GWASANAETHAU DEMOCRATAIDD 29/11/2017)

231 - 244

</AI16>

<AI17>

13.     COFNODION ER GWYBODAETH (AR GAEL AR Y WEFAN)

 

</AI17>

<AI18>

13 .1     PWYLLGOR CRAFFU DIOGELU'R CYHOEDD A'R AMGYLCHEDD - 17EG TACHWEDD, 2017

 

</AI18>

<AI19>

13 .2     PWYLLGOR GWASANAETHAU DEMOCRATAIDD - 29AIN TACHWEDD, 2017

 

</AI19>

<AI20>

13 .3     PWYLLGOR SAFONAU - 6ED RHAGFYR, 2017

 

</AI20>

<TRAILER_SECTION>

 

 

</TRAILER_SECTION>

 

 

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

 

 

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>