Mark James  LLM, DPA, DCA

Prif Weithredwr,

Chief Executive,

Neuadd y Sir, Caerfyrddin.  SA31 1JP

County Hall, Carmarthen.  SA31 1JP

 

 

 

 

 

dydd gwener, 22 mehefin 2018

 

 

At:  holl aelodau’r Pwyllgor Craffu Diogelu'r Cyhoedd a'r Amgylchedd

 

 

YR WYF DRWY HYN YN EICH GALW I FYNYCHU CYFARFOD O’R Pwyllgor Craffu Diogelu'r Cyhoedd a'r Amgylchedd SYDD I’W GYNNAL YN Y SIAMBR,
NEUADD Y SIR, CAERFYRDDIN
AM
10.00 am AR
Dydd Gwener, 29ain Mehefin, 2018 ER MWYN CYFLAWNI’R MATERION A AMLINELLIR AR YR AGENDA ATODEDIG.

 

 

 

 

Mark James DYB

 

PRIF WEITHREDWR

 

 

 

AILGYLCHWCH OS GWELWCH YN DDA

 

Swyddog Democrataidd:

Janine Owen

Ffôn (Llinell Uniongyrchol):

01267 223040

E-bost:

JanineOwen@sirgar.gov.uk

Cyf:

AD016-001

 

 

 

PWYLLGOR CRAFFU DIOGELU’R CYHOEDD A’R AMGYLCHEDD

14 AELOD

 

 

 

GRŴP PLAID CYMRU – 8 AELOD

 

 

 

1.

Cynghorydd

Jeanette Gilasbey

2.

Cynghorydd

Andrew James

3.

Cynghorydd

Dorian Phillips

4.

Cynghorydd

Susan Phillips

5.

Cynghorydd

Alan Speake

6.

Cynghorydd

Dai Thomas

7.

Cynghorydd

Aled Vaughan Owen

8.

Lle Gwag

 

 

GRŴP LLAFUR – 4 AELOD

 

 

 

1.

Cynghorydd

Penny Edwards

2.

Cynghorydd

Amanda Fox

3.

Cynghorydd

Tina Higgins

4.

Cynghorydd

John James (Cadeirydd)

 

 

 

 

 

 

GRŴP ANNIBYNNOL – 3 AELOD

 

 

 

1.

Cynghorydd

Arwel Davies

2.

Cynghorydd

Joseph Davies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

AGENDA 

 

<AI1>

1.        YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

 

</AI1>

<AI2>

2.        DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

 

</AI2>

<AI3>

3.        DATGAN CHWIPIAID SYDD WEDI EU GWAHARDD

 

</AI3>

<AI4>

4.        CWESTIYNAU GAN Y CYHOEDD (NID OEDD DIM WEDI DOD I LAW)

 

</AI4>

<AI5>

5.        Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM WASANAETHAU SAFONAU MASNACH YNG NGHYMRU

5 - 12

</AI5>

<AI6>

6.        ADRODDIAD MONITRO CYLLIDEB CYFALAF A REFENIW 2017/18

13 - 28

</AI6>

<AI7>

7.        ADRODDIAD BLYNYDDOL DRAFFT CYNGOR SIR CAERFYRDDIN AR GYFER 2017/18

29 - 124

</AI7>

<AI8>

8.        STRATEGAETH FEICIO SIR GAERFYRDDIN

125 - 192

</AI8>

<AI9>

9.        Y DIWEDDARAF AM Y CYNNYDD A WNAED WRTH GYFLWYNO BLAEN-GYNLLUN DEDDF YR AMGYLCHEDD CYNGOR SIR CAERFYRDDIN

193 - 204

</AI9>

<AI10>

10.     EGLURHAD AM BEIDIO Â CHYFLWYNO ADRODDIAD CRAFFU

205 - 206

</AI10>

<AI11>

11.     EITEMAU AR GYFER Y DYFODOL

207 - 210

</AI11>

<AI12>

12.     DERBYN COFNODION CYFARFOD AR Y CYD Y PWYLLGORAU CRAFFU DIOGELU'R CYHOEDD A'R AMGYLCHEDD A GOFAL CYMDEITHASOL AC IECHYD, A GYNHALIWYD AR Y
21AIN MAI 2018

211 - 216

</AI12>

<AI13>

13.     LLOFNODI FEL COFNOD CYWIR COFNODION CYFARFOD Y PWYLLGOR A GYHALWYD AR Y:-

 

</AI13>

<AI14>

13 .1     20 EBRILL 2018

217 - 226

</AI14>

<AI15>

13 .2     18 MAI 2018

227 - 232

</AI15>

<TRAILER_SECTION>

 

 

</TRAILER_SECTION>

 

 

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

 

 

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>